http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

กลับไปหน้าหลัก tps.comsci.info | กลับไปหน้าหลักวิชาการเขียนโปรแกรม | เลือกกลุ่มกระทู้ของเว็บบอร์ด ตรวจผลการเรียน    

วิชาการเขียนโปรแกรม 2     รหัสวิชา ง 40204
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนตากพิทยาคม
(ทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์กระบวนการ  คือทักษะการเขียนโปรแกรม)


ประกาศเกี่ยวกับวิชาการเขียนโปรแกรม 2

-

หลักสูตรวิชาการเขียนโปรแกรม 2
          ศึกษาและทบทวนความรู้เรื่องขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา ใดภาษาหนึ่ง โครงสร้างข้อมูล แฟ้มข้อมูล ขั้นตอนวิธี ตัวแปรหมวด คำสั่งจัดการตัวแปร หมวด คำสั่งจัดการแฟ้มข้อมูล ฟังก์ชั่น โปรแกรมย่อย กราฟฟิก
          ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้คำสั่งจัดการตัวแปรหมวด คำสั่งจัดการแฟ้มข้อมูล ฟังก์ชันต่าง ๆ เขียนโปรแกรมที่มี โปรแกรมย่อย เขียนโปรแกรมกราฟฟิก เขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ เพื่อ ให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะขั้นสูง สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง เพื่อใช้งานต่าง ๆ ได้


เผยแพร่เนื้อหาวิชาการหรือเอกสารประกอบการเรียน
- จุดประสงค์การเรียนรู้ วิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัส ง 40204 ปีการศึกษา 2551 (อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูล)

เนื้อหาภาคทฤษฎีมีดังนี้
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 1 ทบทวนทฤษฎีการเขียนโปรแกรม 1 เบื้องต้น ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม, โปรแกรมประยุกต์ ,
    ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ โครงสร้างภาษาซีและตัวประมวลผลก่อนซี (อ้างอิงจากใบความรู้และหนังสือภาษาซี บทที่ 8)
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในระดับย่อย (อ้างอิงจากใบความรู้หรือ Website )
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 3 โครงสร้างควบคุม (อ้างอิงจากหนังสือภาษาซี บทที่ 3)
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 4 แถวลำดับ(ตัวแปรหมวด) สายอักขระ และตัวชี้ (อ้างอิงจากหนังสือภาษาซี บทที่ 4)
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 5 การใช้งานฟังก์ชันหรือโปรแกรมย่อย (อ้างอิงจากหนังสือภาษาซี บทที่ 5)
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 6 การสร้างชนิดข้อมูลและโครงสร้างข้อมูล (อ้างอิงจากหนังสือภาษาซี บทที่ 6 และบทที่ 9 )
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 7 แฟ้มข้อมูลในภาษาซี (อ้างอิงจากหนังสือภาษาซี บทที่ 7 )
 - เนื้อหาภาคทฤษฎีบทที่ 8 คำสั่งกราฟฟิกในภาษาซี (อ้างอิงจากใบความรู้หรือ Website )

ภาคปฏิบัติ ให้ทำและส่งเฉพาะในห้องเรียน มีดังนี้
 - ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 1 การเขียนแบบฟอร์มโครงงานในการทำชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (เอกสารหรือ website)
 - ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (SA) ในระดับภาพรวมและระดับย่อย พร้อมทั้งออกแบบจอภาพ (เอกสารหรือ website)
- ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 3 การวิเคราะห์ปัญหาของระบบโดยกำหนดตัวแปร (เอกสารหรือ website)
- ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 4 การนำ SA และวิเคราะห์ปัญหามาใช้ในเขียนอัลกอริทึ่ม (เอกสารหรือ website)
- ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 5 การแปลงอัลกอริทึ่มให้เป็นโฟล์วชาร์ต (เอกสารหรือ website)
- ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 6 การแปลงโฟล์วชาร์ตให้เป็น Source Code ภาษาซี (เอกสารหรือ website)
- ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 7 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้นด้วยภาษา Visual Basic (เอกสารหรือ website)
- ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 8 การจัดทำคู่มือการใช้งานและเอกสารการเขียนโปรแกรม (เอกสารหรือ website)
- ภาคปฏิบัติ ชิ้นงานย่อยที่ 9 การนำเสนอผลงานการเขียนโปรแกรม (เอกสารหรือ website)


แบบฝึกหัด
  - 05/01/2552 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 ภาคปฏิบัติก่อนสอบกลางภาค (ฉบับแก้ไข 06/01/2552)
    (เกี่ยวกับโจทย์เรื่องหาพื้นที่สามเหลี่ยมและเปรียบเทียบเลขคู่หรือคี่)
หรือ ดาวน์โหลดเฉลย...ต้นฉบับที่นี่


  - 01/01/2552 เฉลยแบบฝึกหัดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนสอบกลางภาค
        วิชาการเขียนโปรแกรม 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551
หรือ ดาวน์โหลดเฉลย...ต้นฉบับที่นี่

(
คำเตือน ! นักเรียนไม่ควรเข้าไปดูเฉลยก่อนทำแบบฝึกหัด เพราะจะทำให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเองได้น้อย และทำคะแนนกลางภาคได้น้อยด้วย)
  - 02/01/2552 แบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ 2 จงหาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉากพร้อมทั้งวิเคราะห์ผลลัพธ์ของหลักหน่วยว่า
        เป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่   (แบบฝึกหัดระดับพื้นฐาน เฉลยภายในวันที่ 5 มกราคม 2552)
  - 11/01/2552 แบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่ 3 จงวิเคราะห์หาค่า pH ของสารละลายต่างๆ ทางเคมี พร้อมทั้งทำให้ผลลัพธ์
        เป็นค่าสัมบูรณ์หรือ absolute value เท่านั้น (แบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษา
)
หมายเหตุ แนวข้อสอบกลางภาคมาจากแบบฝึกหัดระดับพื้นฐาน และแนวข้อสอบปลายภาคมาจากแบบฝึกหัดระดับมัธยมศึกษา


แนวข้อสอบ
  - 30/12/2551 แนวข้อสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2551
  - 02/01/2552 แนวข้อสอบ O-Net ของวิชาการเขียนโปรแกรม 1 - 2  เพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (อยู่ระหว่างการพิมพ์...)


ดาวน์โหลด (Download)
1/12/2551  - แบบฟอร์มชั่วคราวของชิ้นงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ = 152 Kb
23/12/2551- แบบทดสอบความรู้เชิงจิตวิทยา เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบในระดับภาพรวม (SA1) = 5.90 Mb
     ( แบบทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างและพัฒนามาจากโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 )


แนะนำผลิตภัณฑ์จากการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั่วโลก
 - 02/01/2552  โปรแกรมคำนวณรวมสูตรฟิสิกส์ครบครัน  download 8.6 MB (Sharware)
 - 02/01/2552  โปรแกรมคำนวณทางเคมี  download 1.41 MB (Sharware)
                 (ฟิสิกส์ เคมีไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเก่งวิเคราะห์ระบบ SA และ อัลกอริทึ่ม...)
- 02/01/2552 Web คำนวณระยะทางระหว่างตำบลหรือจังหวัด ทั่วประเทศไทย สำหรับเที่ยวปีใหม่ (www.dxplace.com)

หมายเหตุ Freeware คือโปรแกรมที่ให้ใช้ได้ฟรีไม่เสียเงิน แต่... อ่านต่อที่นี่


ผลงานเขียนโปรแกรมของนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2550 - 2551
สรุปชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีดังนี้ (กรุณา Download โดยใช้แบบฟอร์มชิ้นงานของกลุ่ม J2 เป็นหลัก)
กลุ่มชิ้นงานปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านเกณฑ์เขียนโปรแกรมคุณภาพสูงหรือชิ้นงานที่เสร็จสิ้นไปแล้วเทอม 1 (ตุลาคม 2551)
( 2 Process ขึ้นไป และหมดเขตแก้ไขชิ้นงานภายในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552  
สามารถคลิก download ดังต่อไปนี้)
10/02/2552- กลุ่ม J2 = 24 โปรแกรมแปลงอุณภูมิจากองศาเซลเซียสเป็นองศาเคลวิน (คณิตศาสตร์)  คลิก download ที่นี่

15/02/2552- กลุ่ม E2 = 24 โปรแกรมคำนวณหาความดันของสารทำความเย็น (เคมี)
16/02/2552- กลุ่ม C3 = 25 โปรแกรมการคำนวนหาตารางแม่สูตรคูณพร้อมทั้งวิเคราะห์จำนวนเฉพาะ (คณิตศาสตร์) (เอกสารอ้างอิงถูกต้อง)
15/02/2552- กลุ่ม M2 = 24 โปรแกรมคำนวณการดูดน้ำกลับของไตและวิเคราะห์การสูญเสียน้ำและ
            โรคที่เสี่ยงต่อการขาดน้ำของร่างกาย (ชีววิทยาและทางการแพทย์)

15/02/2552- กลุ่ม D2 = 24 โปรแกรมหารูปร่างโมเลกุลเส้นตรง (เคมี)
16/02/2552- กลุ่ม I2 = 24 โปรแกรมการหาความดันแก๊สเพื่อหาจำนวนรถจักรยานยนต์ที่สามารถเติมลมยางได้ (ฟิสิกส์)
16/02/2552- กลุ่ม F2 = 24 โปรแกรมคำนวณความสูงและระดับของตึก  (คณิตศาสตร์)


กลุ่มชิ้นงานปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านเกณฑ์เขียนโปรแกรมอย่างง่าย
( 1 Process หรือ Context Diagram อย่างง่ายและ
หมดเขตส่งคาบสุดท้ายของวิชาการเขียนโปรแกรม 2 เท่านั้น
หลังจากหมดเขตแล้ว ไม่อนุญาตให้ทำและส่งงานนอกเวลาเรียน
ยกเว้นต้องการปรับคะแนนผลสัมฤทธิ์หรือคุณภาพชิ้นงานให้สูงขึ้น
ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรืออาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น ) ซึ่งมีดังนี้
10/02/2552- กลุ่ม P3 = 23 โปรแกรมหาจำนวนนักเรียน 5/3 ที่ขาดเรียน
15/02/2552- กลุ่ม U3 = 23   โปรแกรมหาความหนาแน่นโดยมวล และปริมาตร (ฟิสิกส์)

หมายเหตุ สำหรับกลุ่มใด มีเอกสารอ้างอิงไม่ถูกต้องตามหลักบรรณานุกรม ให้คลิกที่นี่

- กลุ่มชิ้นงานที่อยู่ระหว่างการตรวจ (ชื่อกลุ่ม วัน_เดือน_ปีพ.ศ. ) ได้แก่
แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ประจำวันที่  16  กุมภาพันธ์  2552

Unread

peerapong somfun

ส่งงานกลุ่มA2_t1_v1ครับ ?

10:27 PM

16/02/2552

Read

peerapong somfun

A2_t2_v1ส่งงานครับ(16/02/09) เวลา22.22น. ?

10:24 PM

16/02/2552

Unread

เฉลิมพล ตาทิพย์

M2_16_02_2552 ?

9:26 PM

16/02/2552

Read

A๑AOR 5พยางค์สั้นๆๆๆ

K2_T2_V1 ?

8:47 PM

16/02/2552

Unread

tewich srikawee

I2 16_02_2552 ?

6:20 PM

16/02/2552

Unread

tanyarat hiranwong

D2 16_02_52 (แก้ไข) ?

4:51 PM

16/02/2552

Read

ด.ญ. วชิราภรณ์ ทักขิณะ

ส่งงานการเขียนโปรแกรม ?

4:40 PM

16/02/2552

Unread

Watchara Wongdee

RE: A4 16_02_2551 ?

4:38 PM

16/02/2552

Unread

Watchara Wongdee

A4 16_02_2551 ?

4:36 PM

16/02/2552

Read

prapat rungsri

F2.16_02_52 ?

3:49 PM

16/02/2552


แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ประจำวันที่  15  กุมภาพันธ์  2552

Read

tewich Srikawee

I2 15_02_2552

8:14 PM

15/02/2552แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ประจำวันที่  14  กุมภาพันธ์  2552

Ratthapron Sakundath

E2_13_02_2552 ?

5:18 PM

14/02/2552


แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประจำวันที่  13  กุมภาพันธ์  2552

Unread

Indy Xa๏

Attachment

Report And Project ( อัพเดรทล่าสุด C3 M5/3 ) ?

4:29 PM

13/02/2552

Unread

Indy Xa๏

Attachment

Report And Project Programming ( C3 M5/3 ) ?

4:17 PM

13/02/2552แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประจำวันที่  12  กุมภาพันธ์  2552

Unread

เฉลิมพล ตาทิพย์

ส่งงานครับ M2_12_02_2552 ?

11:58 PM

12/02/2552

Read

สุชีรา ต้นกระโทก

U3 (12_02_2552) ?

9:17 PM

12/02/2552

Unread

Watchara Wongdee

RE: F2 12_02_2552 ?

5:56 PM

12/02/2552

Read

tanyarat hiranwong

D2 12_02_2552 ?

5:28 PM

12/02/2552แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประจำวันที่  11  กุมภาพันธ์  2552

Unread

จักรพันธ์ สมนันชัย

h4_T2_V1 ?

4:25 PM

11/02/2552

Unread

พอเจตน์ พรมโสดา

M4_T2_V1 ?

4:24 PM

11/02/2552

Unread

Tatatatammy1 รักนะ

L4 11_02_52 ?

4:18 PM

11/02/2552

Unread

Watchara Wongdee

Z4 11_02_2552 ?

4:17 PM

11/02/2552

Unread

จิราพร จูมดอก

c4_11_02_52 ?

4:15 PM

11/02/2552

Unread

วัชราภรณ์ จันตะโพธิ์

G4 11_02_2552 ?

4:13 PM

11/02/2552

Unread

กฤษฎา เขียวเหลือง

F4 11 02 52 ?

4:13 PM

11/02/2552

Unread

ubonw oil

D4 11_02_52 ?

4:11 PM

11/02/2552

Read

ปรัตถกร ขวัญยืน

A4 งานยังบ่เสร็จ ?

4:10 PM

11/02/2552

Unread

รุ่งโรจน์ สืบตั๋น

E4 11_02_52 ?

4:10 PM

11/02/2552

Unread

ด.ช.มังคุด บุญสา

I4_11/02/09 ?

4:08 PM

11/02/2552

Unread

พัชรินทร์ พรมเทา

B4 11_02_52 ?

4:06 PM

11/02/2552

Unread

Indy Xa๏

 C3 ห้องม.5/3 ?

1:27 AM

11/02/2552

 

แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประจำวันที่  10 กุมภาพันธ์  2552

ลำดับ

ชื่ออีเมลล์ 1

ชื่ออีเมลล์ 2

 

กลุ่ม

วันที่

เวลา

ช่วง

เวลา

ปรับคะแนน

(Update)

หมายเหตุ

1

อันนี้

ของจริงค่ะ ?

 

E3

10_02_52

 

 

 

 

2

พงษ์วุฒิกร 

คุ้มจั่น

 

P3

10_02_2552 ?

5:41

PM

 

 

3

mint

kyoyo

 

B3

10_02_2552 ?

4:35

PM

 

 

4

สุวิดา

แสงมี

 

D3

10_02_2552 ?

4:28

PM

 

 

5

นายรวินท์

บุญยะทิม

 

G3

10_02_2552 ?

4:23

PM

 

 

6

pokpong

panyadee

 

X3

10_02_2552 ?

4:22

PM

 

 

7

wasnapa

Neampul

 

P3

10_02_52 ?

4:14

PM

 

 

8

นที

มั่นวงษ์

 

O3

10_02_2552 ?

4:14

PM

 

 

9

รับขวัญ

สำเนียง

 

E3

10/2/52 ?

4:12

PM

 

 

10

aroma

Aom

 

N3

10_02_2552 ?

4:11

PM

 

 

11

นารูโตะคุงงับ

โย่ว

 

L3

10_02_2552 ?

4:11

PM

 

 

12

สุวิดา

แสงมี

 

D3

10_02_2552 ?

4:11

PM

 

 

13

รัชนีกร

ศิรินุช

 

A3

10_02_2552 ?

4:10

PM

 

 

14

ลลิตา

คุณาวงค์

 

T3

10_02_2552 ?

4:10

PM

 

 

15

แนน

เบิ้ม

 

M3

10_02_2552 ?

4:10

PM

 

 

16

นารูโตะคุงงับ

โย่ว

 

L3

10_02_2552 ?

 

 

 

 แจ้งการส่งชิ้นงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ประจำวันที่  8 ธันวาคม 2551

 

Read

ธัญญรัตน์ หิรัญวงษ์

Attachment

E2 ส่งชิ้นงานที่ 2-3 ?

8/12/2551

Read

ปะหาร เด็กดี

Attachment

K2 ส่งชิ้นงานที่2-3 ?

8/12/2551

Read

OoArkiRAoO KuNG

Attachment

I2 ส่งชิ้นงาน2-3 ?

8/12/2551

Read

walaipat jairern

Attachment

G2 ส่งชิ้นงาน 2-3 ?

8/12/2551

Read

ฉัตรชัย เทียนสว่าง

Attachment

N2.doc ?

8/12/2551

Read

Janjira Yimyaem

Attachment

ส่งงานชิ้นที่ 2-3 ?

8/12/2551

Read

จิระประภา กล้ากสิกิจ

Attachment

C2 คำนวณปริมาณกิโลแคลอรี่ที่ดื่มนมไวตามิลค์ใน 1 วัน ?

8/12/2551

Read

peerapong somfun

Attachment

A2 ส่งชื่องานที่ 2-3 ?

8/12/2551

Read

T ra

Attachment

H2ส่งชิ้นงานที่ 2-3 ?

8/12/2551

Read

กิติสัก กองคำสุก

Attachment

F2.doc ?

8/12/2551

Read

ดรัณภพ ธรรมราช

Attachment

M2.doc ?

8/12/2551

Read

tanyarat hiranwong

Attachment

D2 ส่งชิ้นงานที่ 2-3 ?

8/12/2551

Read

sa_kura_kung @hotmail.com

Attachment

J2 ส่งชิ้นงานทั้งหมด ?

8/12/2551

Read

nuttaporn deesungnern

Attachment

Z2 ส่งชิ้นงานที่2-3 ?

8/12/2551

 


แนะนำผลงานเขียนโปรแกรมของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย
ตามแหล่งเว็บไซด์ต่อไปนี้
1. โรงเรียนศรียาภัย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
หัวข้อเรื่อง :  ผลงานนักเรียนจากการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับชั้น ม.6 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (Visual Basic 6.0)
แหล่งที่มาของเว็บไซด์ :  http://sriyapai.thaisouth.com/students_work.htm

1.1 โปรแกรมคำนวณปริมารตทรงลูกบาศก ์โดยนายกฤษฎิภูมิและนายปองพล 6/1
1.2 โปรแกรมคำนวณเงิน โดย นายเที่ยงธรรม คงสุผล 6/1
1.3 โปรแกรมหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต
1.4 สูตรหาปริมาตรปิระมิด
1.5 โปรแกรมคำนวณรากที่....

2. จากศูนย์พัฒนาทักษะความคิด... แนะนำผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมเกมส์ทำลายอบายมุข เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษา C++ จัดทำโดย ด.ช.ปณัช อาภาวุฒิชัย ชั้น ม.3 คลิกที่นี่เพื่อ download (1.26 MB)

เว็บไซด์นี้ได้รับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
ในการเผยแพร่งานต่างๆ ดังต่อไปนี้
  -
เว็บไซด์ tps.comsci.info เป็นเว็บไซด์เพื่อการศึกษา
ผลงานและเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการของผู้สอนผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มิใช่เพื่อแสวงหาประโยชน์กำไร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
มาตรา ที่ 32 และ มาตรา35 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หรืออ่านรายละเอียดที่เว็บไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ในลิงก์หัวข้อ http://www.ipthailand.org
กฎหมายและการบังคับใช้ --> กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไทย --> ลิขสิทธิ์ --> พระราชบัญญัติ

อ้างอิงจากเว็บไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา -
ดาวน์โหลด กฎหมาย-อนุบัญญัติที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาไทย ลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติ
http://www.ipthailand.org/dip/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=345&Itemid=162

(การที่เราจะเรียนวิชาต่างๆ ได้อย่างมีความสุขและเกิดพัฒนาการในการเรียนรู้   ควรมีแนวคิดในการมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของวิชานั้น)


แนะนำ Link ของเว็บไซด์ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม
2. เว็บไซต์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม


ดูข้อมูลทุกวิชาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์
และกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่โครงสร้างของเว็บไซด์ http://www.comsci.info


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ