http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

กลับไปหน้าหลัก tps.comsci.info | กลับไปหน้าหลักวิชาการเขียนโปรแกรม | เลือกกลุ่มกระทู้ของเว็บบอร์ด ตรวจผลการเรียน    

แนวทางการศึกษาหลักสูตร(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ),
และเกี่ยวกับวิชาชีพครูอื่นๆ
วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2550-2551
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนตากพิทยาคม
(ทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์กระบวนการ คือทักษะการเขียนโปรแกรม สนับสนุนโดย www.comsci.info )


ประชาสัมพันธ์
       เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม ยินดีต้อนรับเครือข่ายนักศึกษาทุน สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ( http://skvk.comsci.info/cmru/ ) คณาจารย์และท่านผู้มีเกียรติหรือผู้สนใจทุกท่าน
       จุดประสงค์หลักในการเสนอแนวทางการศึกษาหลักสูตร(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ), ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูนี้ เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครูและผู้สนใจได้เรียนรู้เพิ่มเติมประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู นอกเหนือจากการเรียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพครู และนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของท่านในโอกาสต่อไป
        เนื่องจากการเผยแพร่งานวิชาการดังกล่าว บางหัวข้อจะเปิดเผยเฉพาะภายในระบบสมาชิก โปรดกรุณา Login เข้าสู่ระบบที่เว็บไซด์นี้ http://skvk.comsci.info/cmru/webboard/

      ทางผู้จัดทำหวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาชีพครูในเว็บไซด์แห่งนี้ และหวังว่าการเสนอแนวทางดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางต่อครูผู้สอนในการนำไปใช้สอนในโรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษในอนาคตข้างหน้านี้
(ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวกรุณาแจ้งมาที่กระทู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่นี่ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=295 )

โดย วัชระ วงษ์ดี
นักศึกษาทุน สควค. ณ ศูนย์ สควค. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตัวอย่างเนื้อหาภาษาอังกฤษบางส่วน ซึ่งยังแปลไม่เสร็จที่เว็บไซด์นี้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับตัวในการเรียนเนื้อหาของหลักสูตรภาษาอังกฤษต่อไป

- หนังสือภาษาอังกฤษที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Science) ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้แก่
  
  - วิธีการแปลเนื้อหาภาษาอังกฤษตามหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง ให้ศึกษาที่เว็บไซด์นี้
1. http://www.englishclub.com/grammar/
2. Free Lessons Online http://eslus.com/eslcenter.htm
3. http://www.englishpage.com/grammar/

แนวทางการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
ระดับต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา (มัธยมศึกษา,ปริญญาตรี) และระดับสูงกว่าบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
ให้ดูที่เว็บไซด์นี้
http://www.comsci.info/comsci_curriculum.php


ผู้เขียนหรือผู้จัดทำหวังว่า การเสนอแนวทางดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการนำไปใช้สอนในโรงเรียนต่างๆ ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในอนาคต
(ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวกรุณาแจ้งมาที่กระทู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่นี่ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=295 )ตัวอย่างเนื้อหาบางส่วนที่เผยแพร่บนเว็บไซด์ของวิชาการเขียนโปรแกรม 1
(เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปสามารถดูผลงานได้)
- จุดประสงค์การเรียนรู้ (อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูล)
 - เนื้อหาบทที่ 1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
 - เนื้อหาบทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 - เนื้อหาบทที่ 3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบในระดับภาพรวม
- เนื้อหาบทที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหา (ในชั้นเรียนหรือบนกระดาน)
- เนื้อหาบทที่ 5 อัลกอริทึ่ม (ในชั้นเรียนหรือบนกระดาน)
- เนื้อหาบทที่ 6 โฟล์วชาร์ต (ในชั้นเรียนหรือบนกระดาน)
- เนื้อหาบทที่ 7 ภาษาซีเบื้องต้น (ในหนังสือเรียนภาษาซี)
- องค์ประกอบเบื้องต้นของภาษาซี (ในหนังสือเรียนภาษาซี)

- ฟังก์ชันแสดงผลและรับข้อมูล (ในหนังสือเรียนภาษาซี)
- เงื่อนไขและการวนรอบการทำงานของโปรแกรม (ในหนังสือเรียนภาษาซี)
- สรุปเนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาซี บทที่ 1 - 3

แบบฝึกหัด (เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปสามารถดูผลงานได้)
  - แบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค 1/2551 (สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ..)
  - เฉลยแบบฝึกหัดทบทวนก่อนสอบกลางภาค 1/2551 (สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ..)
  - แบบฝึกหัดและเฉลยทบทวนก่อนสอบปลายภาค 1/2551 (สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ..)
 - 05/01/2552 เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2 ภาคปฏิบัติก่อนสอบกลางภาค (ฉบับแก้ไข 06/01/2552)
    (เกี่ยวกับโจทย์เรื่องหาพื้นที่สามเหลี่ยมและเปรียบเทียบเลขคู่หรือคี่)
หรือ ดาวน์โหลดเฉลย...ต้นฉบับที่นี่

  - 01/01/2552 เฉลยแบบฝึกหัดภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก่อนสอบกลางภาค
        วิชาการเขียนโปรแกรม 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2551
หรือ ดาวน์โหลดเฉลย...ต้นฉบับที่นี่


แนวข้อสอบ (เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปสามารถดูผลงานได้)
  - แนวข้อสอบก่อนกลางภาค  ( 15 คะแนน)
  - แนวข้อสอบกลางภาค  ( 30 คะแนน )
  - แนวข้อสอบปลายภาค  ( 20 คะแนน )
30/12/2551 แนวข้อสอบกลางภาค ปีการศึกษา 2551


ตัวอย่างสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ (เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปสามารถดูผลงานได้)
23/12/2551- แบบทดสอบความรู้เชิงจิตวิทยา เรื่องการวิเคราะห์และออกแบบระบบในระดับภาพรวม (SA1) = 5.90 Mb
     ( แบบทดสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างและพัฒนามาจากโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 )


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- แนะนำดาวน์โหลดตามกลุ่มสาระฯ
ที่เว็บไซด์นี้ http://school.obec.go.th/sup_br3/borwon30.html


หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- ดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
ที่เว็บไซด์นี้   - http://tps.comsci.info/programming/Teaching-Plant/curriculum51.pdf
แหล่งที่มา 1 :   http://www.curriculum51.net/

แหล่งที่มา 2 : http://www.kroobannok.com/2906
(ถ้าท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางดังกล่าวกรุณาแจ้งมาที่กระทู้สำหรับบุคคลทั่วไปที่นี่ http://tps.ac.th/webboard280/view.php?topic=295 )

(การที่เราจะเรียนวิชาต่างๆ ได้อย่างมีความสุขและเกิดพัฒนาการในการเรียนรู้  
ควรมีแนวคิดในการมองเห็นประโยชน์และคุณค่าของวิชานั้น)


แนะนำ Link ของเว็บไซด์ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม
2. เว็บไซต์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม


ดูข้อมูลทุกวิชาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์
และกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่โครงสร้างของเว็บไซด์ http://www.comsci.info


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ