ใบความรู้

สรุปวิชาการเขียนโปรแกรม 1 ในหนังสือเรียนภาษาซี บทที่ 1 - 3

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๔๔

พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 

คำอธิบายรายวิชา   (หลักสูตร)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชา  การเขียนโปรแกรม 1    รหัสวิชา   ง 40203

ช่วงชั้นที่  4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ม. 5/1  -   ม. 5/5       จำนวนเวลา  40  ชั่วโมง    1 หน่วยกิต

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2551      โรงเรียนตากพิทยาคม
สรุปและเรียบเรียงเนื้อหาโดย ครูวัชระ วงษ์ดี

ศึกษาหลักการและขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม  ความเป็นมาของภาษาคอมพิวเตอร์  โครงสร้างภาษาคอมพิวเตอร์  ลักษณะเด่นและด้อยของภาษาคอมพิวเตอร์  ประเภทข้อมูล องค์ประกอบของคำสั่ง  การคำนวณและเปรียบเทียบ  ขั้นตอนในการทำงานของโอเปอเรชันคำนวณ  คำสั่งต่างๆ ในภาษาคอมพิวเตอร์  ฟังก์ชันเบื้องต้น  การเขียนโปรแกรมงานต่างๆ  โดยใช้คำสั่งและฟังก์ชันเบื้องต้นในภาษาใดภาษาหนึ่งกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา  ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา  สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งาน  รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   (จุดประสงค์การเรียนรู้)

                1.   มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

2.  มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.   สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบในระดับภาพรวมเบื้องต้น  ( System Analysis  หรือ  SA )

4.    สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนวิธีการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

5.   สามารถเขียนลำดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

6.   สามารถบอกความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายผังงานต่างๆ

7.   มีความรู้ความเข้าใจนำขั้นตอนการเขียนโปรแกรมมาเขียนเป็นผังงานโปรแกรม

8.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C     ( บทที่ 1  = 5  คะแนน )

9.   มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของภาษา C  และสามารถใช้โปรแกรมแปลภาษา C

10.  มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ข้อมูล  

         (จุดประสงค์ข้อที่ 9 และ 10   หรือ บทที่ 2  =  10  คะแนน)

11.  มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น    ( บทที่ 3  =   5  คะแนน )

คะแนนเก็บก่อนกลางภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้

1

2

3

รวม

คะแนน

10

5

5

20

คะแนนเก็บกลางภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้

2

3

4

5

6

7

รวม

คะแนน

4

5

10

5

1

5

30

คะแนนเก็บหลังกลางภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้

8

9

11

รวม

คะแนน

10

10

10

30

คะแนนเก็บปลายภาค

จุดประสงค์การเรียนรู้

8

9

10

11

รวม

คะแนน

5

5

5

5

20

 

สรุปในหนังสือเรียนภาษาซี  บทที่ 1   เริ่มต้นกับภาษาซี (หน้าที่ 1 - 8)

จุดประสงค์ที่  8.   มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C    ( 5 คะแนน )

1.0   บทนำเกี่ยวกับภาษาซีที่นำมาใช้ในหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 1  โรงเรียนตากพิทยาคม

                จากหลักสูตรการเขียนโปรแกรม 1  ผู้สอนจะต้องเลือกใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งในการเรียนเขียนโปรแกรมภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน   สามารถนำทฤษฎีการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงจนเกิดผลงานหรือโครงงานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ดังนั้นผู้สอนจึงเลือกภาษาซีมาใช้ในการเรียนการสอน  ด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้    (ดูหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยที่เว็บไซด์ www.comsci.info )

                1. ภาษาซี  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง  เหมาะสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้น ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

                2. * ภาษาซี  มีการจัดอันดับความนิยมในการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์(อดีต -2550) พบว่า ภาษาซี เป็นภาษาอันดับ 2-3 ของโลก

                       ( จัดอันดับดังนี้ 1. Java    2. C++    3. C     4. PHP    5. Perl     6.Python    7. C#    8. JavaScript   9. VB     10. Delphi

                         อ้างอิงจาก   http://www.jroller.com/page/matsh?entry=java_history_was_made_today  )

                3.  ภาษาซี  เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับสูงต่างๆ   เช่น Java, Visual Basic , Flash animation (script) , Authorware ฯลฯ

                4.  ภาษาซี  มักใช้แก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)  ที่ซับซ้อนได้ดี รวมทั้งสาขาอื่นๆ ด้วย

                5.  ในปีการศึกษา 2551  พบว่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำภาษาซี หรือ Java มาใช้ในการเรียน...

                6.  บริษัท Microsoft นำภาษาซีมาใช้ในการเริ่มต้นสร้างระบบปฏิบัติการ Windows  ซึ่งให้มูลค่าหลายพันล้านบาท

                7.  ภาษาซี   ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทั่วโลกมาแล้ว 23 ปี  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985    และประโยชน์เหตุผลอื่นๆ  อีกมากมาย

 

1.1  การคอมไพล์และรันโปรแกรม

                -  ภาษาซีเป็นภาษาโปรแกรมระดับสูง  ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ  สร้างและพัฒนาระบบปฏิบัติการ  มีความสามารถที่เด่นกว่าภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ คือ  เน้นควบคุมฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่งการใช้คำสั่งต้องใช้มาตรฐานของ ANSI  C

                - การคอมไพล์และรันโปรแกรมภาษาซีมีขั้นตอนการดำเนินการของโปรแกรมแปลภาษาซีดังนี้

                                Editor  -->  Preprocessor  -->  Compiler  -->  Linker  -->  Loader

                -  Source code หรือ รหัสต้นฉบับ คือ  ข้อความที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์

                -  Object code คือ  รหัสเครื่องประกอบด้วยตัวเลข 0 และ 1 ที่ถูกสร้างขึ้นจากโปรแกรมรหัสต้นฉบับ

                -  Compiler   คือ  ดำเนินกระบวนการแปลง Source code ให้เป็น  Object code

 

1.2  โครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมภาษาซี

 

//   ==========   ส่วนที่ 1  ส่วนหัวของฟังก์ชัน  =========================

#include <stdio.h>               //  คือ    การเรียกอ่านแฟ้มส่วนหัว (header file) เพื่อให้ถูกประมวลผล -

#include <conio.h>             //            ร่วมกับโปรแกรมแปลภาษาซี   เช่น เรียกอ่าน file ชื่อ stdio.h  -

                                                //            ซึ่งภายในจะบรรจุคำสั่งที่ใช้ในภาษาซี เช่น printf() , scanf()  เป็นต้น

void main( )                          //   คือ ฟังก์ชันหลักที่มีค่าว่าง หรือ ไม่มีการส่งค่าข้อมูลไปและไม่รับค่ากลับมา

{                                              //   คือจุดเริ่มต้นของฟังก์ชัน     (ในทางอัลกอริทึ่ม คือ  เริ่มต้นการทำงาน)

 

//   ==========  ส่วนที่ 2   ส่วนการประกาศตัวแปร  =========================

int  number  ;                     //   คือ ส่วนประกาศตัวแปรชนิดต่างๆ  เพื่อเก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล  -

                                             //         เช่น   int  number;   คือ การประกาศตัวแปร number ให้เป็นชนิดตัวเลขจำนวนเต็ม

 

//   ==========   ส่วนที่ 3  ส่วนคำสั่งต่างๆ   =========================

printf("Display");                // คือ ส่วนของคำสั่งต่างๆ  เช่น printf คือ คำสั่งแสดงข้อมูล  เป็นต้น

clrscr();                                 //   คือ คำสั่งล้างจอภาพ  (Clear  Screen)  ต้องใช้ header file  ชื่อ   conio.h

}                                              //   คือจุดสิ้นสุดของฟังก์ชัน       (ในทางอัลกอริทึ่ม คือ  จบการทำงาน)

จุดประสงค์ที่  9.  มีความรู้และสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งรับข้อมูลและแสดงผลลัพธ์ข้อมูล  ( 5 คะแนน)

 

สรุปหลักเนื้อหาบางส่วนของบทที่ 1   (หน้า 4 - 8)

1.3 ทฤษฎีการแสดงผลลัพธ์ของภาษาซีเบื้องต้น  (ดูหลักการเพิ่มเติมของ Computer  Science ที่เว็บไซด์ www.comsci.info )

  * ฟังก์ชัน  printf( )  เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ  ซึ่งจะต้องมี   argument   อยู่ด้วยเสมอ

 


            * รูปแบบการใช้  คือ               printf ( “argument” ,  list ) ;                     (อาจจะไม่มี list ก็ได้)

 

                argument  คือ  ข้อความ  หรือรหัสรูปแบบข้อมูล (format code)  หรือ รหัสควบคุมการพิมพ์ข้อมูล

(control code)  ซึ่งในหนังสือแบบเรียน สสวท. จะเรียกว่า อักขระหลีก      โดยสามารถใช้ร่วมกันได้ภายในเครื่องหมาย “   ”  (double quote) โดยที่ข้อความและรูปแบบของข้อมูลจะถูกพิมพ์ออกมาทางจอภาพ    ซึ่งรหัสพื้นฐานต่างๆ ที่ควรรู้  มีดังนี้

รหัสรูปแบบข้อมูล

(format  code)

ความหมาย

(ใช้กับข้อมูลชนิด... )

 

รหัสควบคุมหรืออักขระหลีก

(control or escape code) 

ความหมาย

%d

ตัวเลขจำนวนเต็ม  (int)

 

\n

ขึ้นบรรทัดใหม่

%c

อักขระตัวเดียว (char)

 

\t

เว้นช่องว่าง 6 อักขระ

%f

เลขทศนิยม  (float)

 

\b

ลบทีละ 1 อักขระ

%s

ข้อความ (char var[] )

 

  หรือ

แสดงอักขระ ‘ หรือ ”

                list  คือ  ค่าคงที่ หรือ ตัวแปร  หรือนิพจน์ก็ได้  ถ้ามีมากกว่า 1  ค่าให้ใช้เครื่องหมาย , (comma)  คั่นระหว่างค่าแต่ละค่า   ซึ่งฟังก์ชัน  printf( )    อาจจะไม่มีส่วน list  ก็ได้    เช่น   printf("M. %d/%d  num = %d" ,  id1, id2, num);

 

สรุปหลักเนื้อหาบางส่วนของบทที่ 2   (หน้าที่ 22 )

2.1  ทฤษฎีการรับข้อมูลของภาษาซีเบื้องต้น  (ดูหลักการเพิ่มเติมของ Computer  Science ที่เว็บไซด์ www.comsci.info )

*  ฟังก์ชัน  scanf( )  เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้าไปเก็บไว้ในตัวแปรที่กำหนดไว้

 


             รูปแบบการใช้เบื้องต้น  คือ                scanf ( “format code”  ,  &variable ) ;

 

                format  code   เช่น   %d   %c  %f  %s  เป็นต้น   สำหรับคำอธิบายให้ดูคำสั่ง printf

                variable  คือ   ชื่อตัวแปรที่ใช้เก็บข้อมูล  โดยจะต้องใช้เครื่องหมาย & (ampersand)  นำหน้าชื่อตัวแปร

                                          เช่น      scanf("%d", &decimal);    เป็นต้น

* ที่มาจากหนังสือ  :   ผศ.สมชาย  รัตนเลิศนุสรณ์ .  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี.   กรุงเทพฯ , 2545.

 

ลงรหัสโปรแกรมหรือเขียน Source Code

 
แบบฝึกหัดบทที่ 2   จงพิจารณาผลลัพธ์ของโปรแกรมแสดงปีโดยรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด   โดยให้แสดงตัวเลขตามรหัสรูปแบบข้อมูล (Format code )   แล้วนำไปเขียน Source Code ในช่องว่างดังนี้

#include <stdio.h>

void main( )

{   int  year ;

printf................................................................................................................

scanf................................................................................................................

printf...............................................................................................................

}

 

ผลลัพธ์เมื่อแสดงบนจอภาพ

 
                                                                                                                                               

 

Please input year :  2551

Show year = “2551”

 

 
 


                                                                

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัดให้ดูที่เว็บไซด์   http://tps.comsci.info/programming/index1.php

 

 

จุดประสงค์ที่  11    มีความรู้เกี่ยวกับคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้น    ( 5  คะแนน )

สรุปเนื้อหาหลักในหนังสือเรียนภาษาซี  บทที่ 3 โครงสร้างควบคุม  (หน้าที่ 35 - 69)

                ตามข้อกำหนดมาตรฐานของสถาบัน  ANSI (American  National Standards Institute)  กำหนดให้ภาษา C มีคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม   ซึ่งมีอยู่  3  กลุ่มคำสั่งดังนี้

 

คำสั่งกลุ่มที่ 1  คำสั่งวนลูปหรือทำงานซ้ำ

                คำสั่งวนลูป (Loop)  เป็นคำสั่งที่สามารถควบคุมโปรแกรมให้ทำงานเป็นจำนวนรอบตามที่เรากำหนดไว้  หรือทำงานจนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นเท็จ   จึงจะออกจากคำสั่งวนลูปได้

คำสั่งและความหมายของคำสั่ง

ตัวอย่าง  Source  code

ผลลัพธ์เมื่อแสดงบนจอภาพ

3.1   for   เป็นคำสั่งที่สั่งให้โปรแกรมมีการทำงานซ้ำๆ วน loop จนกว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป็นเท็จ

for (number = 1; number <= 4 ; number++)

   printf(“%d  ”, number );

1 2 3 4

3.2  while  เป็นคำสั่งที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับคำสั่ง for  แต่ต้องมีเงื่อนไขที่เป็นเท็จจึงจะออกจาก loop

int  n = 1;

while ( n <  4 )

{   n = n + 1 ; printf(“%d  ”, n);  }

1 2 3

3.3  do while  เป็นคำสั่งที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับคำสั่ง while  แต่จะทดสอบเงื่อนไขหลังจากที่ได้ทำงาน

ตามคำสั่งภายใน loop ไปแล้ว  1 รอบ 

int  n = 1;

do  {   n = n + 1 ; printf(“%d  ”, n);  }

while ( n <  4 );

1 2 3

3.4  break เป็นคำสั่งที่สั่งให้ออกจากคำสั่ง for หรือ while หรือ do while หรือ คำสั่ง switch

for (num = 1; num <= 10 ; num++)

 {  printf(“%d  ”, num );

   if( num == 5)  break;  }

1 2 3 4 5

3.5  continue  เป็นคำสั่งที่สั่งให้กลับไปทำงานที่คำสั่งแรกของลูปคำสั่ง for หรือ while หรือ do while ทำให้มีการทำงานในรอบต่อไป

for (num = 1; num <= 10 ; num++)

 {  printf(“%d  ”, num );

   if( num == 5) 

  { num = num+2; continue; }    }

1 2 3 4 5 8 9 10

 

 

คำสั่งกลุ่มที่ 2  คำสั่งทดสอบเงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ (decision statements)

                คำสั่งทดสอบเงื่อนไขเพื่อการตัดสินใจ  เป็นคำสั่งที่มีการทดสอบเงื่อนไขก่อนที่จะทำงานตามคำสั่ง

ที่กำหนดไว้  ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละคำสั่งดังนี้

คำสั่งและความหมายของคำสั่ง

ตัวอย่าง  Source  code

ผลลัพธ์

3.6   if  เป็นคำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไข  โดยมีการตัดสินใจแบบ 1 ทางเลือก

ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำตามคำสั่งที่อยู่ภายใน if  ถ้าเป็นเท็จให้ทำคำสั่งถัดไป

if (num == 9)

{  printf(“Yes = );  }

input number = 9 :

Yes = 9

3.7   if else  คำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไข  โดยมีการตัดสินใจแบบ 2 ทางเลือก 

if (num == 9)  {  printf(“Yes = );  }

else {  printf(“Not );  }

 

input number = 7 : Not 9

input number = 9  : Yes= 9

3.8    if else if  หรือ  หรือ  nested  if  หรือ if เชิงซ้อนคือ คำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไข  โดยมีการตัดสินใจที่ซับซ้อนมากกว่า 2 ทางเลือกขึ้นไป

if (num == 9)  {  printf(“Yes = );  }

else if (num == 8)  {  printf(“Yes = );  }

else {  printf(“Not 9 and Not );  }

input number = 8 : Yes = 8

input number = 9  : Yes= 9

input number = 7  : Not 9 and Not 8

3.9   switch  คำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไขคล้ายๆกับคำสั่ง if else if  และสำหรับตัดสินใจมากกว่า 2 ทางเลือกขึ้นไป  แต่มีรูปแบบการใช้คำสั่งง่ายกว่าและสดวกในการแก้คำสั่งเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

       3.9.1  case คือ  คำสั่งที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง switch เพื่อใช้ตรวจสอบเงื่อนไข 

      3.9.2  default  คำสั่งที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง switch ใช้ในกรณีที่นิพจน์หรือค่าคงที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ เลย

printf(“Enter Grade :\n”); 

scanf(“%c”, &grade);

switch ( grade )

{ case ‘a’ : num = 4;  break; 

case ‘b’ : num = 3;  break; 

case ‘c’ : num = 2;  break; 

case ‘d’ : num = 1;  break; 

default :  num = 0;

}

printf(“Number =  %d \n\n”, num); 

Enter Grade :  b

Number =  3

 

Enter Grade :  a

Number =  4

 

Enter Grade :  z

Number =  0

 

คำสั่งกลุ่มที่ 3  คำสั่งที่สั่งไปทำงานตามจุดที่กำหนดไว้   (goto  statements)

                คำสั่ง goto และ label  จะทำให้โปรแกรมข้ามคำสั่ง อื่นๆ เพื่อไปทำคำสั่งที่ต้องการ โดยอาจมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ได้

คำสั่งนี้จะไม่ใช้ในหลักสูตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และหลักการเขียนโปรแกรมด้วย C  โดยทั่วไปแล้วไม่นิยมใช้คำสั่ง goto

 เพราะเป็นคำสั่งที่ทำให้การเขียนโปรแกรมไม่เป็นระเบียบ และผิดโครงสร้างทางอัลกอริทึ่มอีกด้วย  

คำสั่งนี้จะใช้ในกรณีพิเศษเท่านั้นเช่น   การข้ามขั้นตอนการทำงานในบางกรณี   การย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม  เป็นต้น

 

 

แบบฝึกหัดบทที่ 3

1.        คำสั่งที่ใช้ทดสอบเงื่อนไข  โดยมีการตัดสินใจแบบ 2 ทางเลือก  คือคำสั่งอะไร ..............................................

2.       คำสั่งที่มีลักษณะการทำงานคล้ายกับคำสั่ง while  แต่จะทดสอบเงื่อนไขหลังจากที่ได้ทำงาน

ตามคำสั่งภายใน loop ไปแล้ว  1 รอบ  คือคำสั่งอะไร ..............................................

3.       คำสั่งที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง switch ใช้ในกรณีที่นิพจน์หรือค่าคงที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ เลย  คือคำสั่งอะไร ...............

 

(สำหรับจุดประสงค์ข้อที่ 9   มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของภาษา C.... (5 คะแนน)   ในบทที่ 2 ของหนังสือเรียนภาษาซี (สสวท.) นั้นมีการสรุปหลักการที่ชัดเจน   ดังนั้นนักเรียนควรศึกษาบทที่ 2  ให้มากเป็นพิเศษ)

-  จบหลักสูตรการเขียนโปรแกรม  1

-  ดูเนื้อหารายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับวิชาการเขียนโปรแกรม 1

ที่เว็บไซด์   http://tps.comsci.info   หรือเว็บไซด์หลัก   http://www.comsci.info

-  สอบปลายภาค ห้ามนำเอกสาร หนังสือ  เข้าห้องสอบหรือทุจริตทุกกรณี…  มิเช่นนั้นปรับคะแนนเป็น 0 ทันที

-  เปิดเทอม 2  ครูวัชระ  วงษ์ดี  ให้นักเรียนนำเอกสารสรุปฉบับนี้ พร้อมทั้งหนังสือเรียนภาษาซีมาเรียนด้วย

 

ภาคผนวกเกี่ยวกับอันดับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับโลก  ที่น่าสนใจ  ( สำรวจปี  ค.ศ. 2005 )

Rating สูงสุดของภาษาคอมพิวเตอร์สามารถจัดอันดับได้ดังนี้

    Today Java overtook C++ as the language with most projects on SourceForge! Here is the current list for languages with more than 1000 projects:

อับดับ 1.  Java (16,738 projects)                      อับดับ 2. C++ (16,731 projects)                     อับดับ 3. C (15,934 projects)

อับดับ 4. PHP (12,175 projects)                      อับดับ 5. Perl (6,209 projects)                          อับดับ 6. Python (4,542 projects)

อับดับ 7. C# (2,892 projects)                          อับดับ 8. JavaScript (2,779 projects)              อับดับ 9. Visual Basic (2,192 )

อับดับ10. Delphi/Kylix (1,926 projects)         อับดับ11. Unix Shell (1,845 projects)             อับดับ12. Assembly (1,608 projects)

อับดับ13. PL/SQL (1,145 projects)

ที่มา :   เว็บไซต์  http://www.jroller.com/page/matsh?entry=java_history_was_made_today

หมายเหตุ  ในปี ค.ศ. 2007 หรือปี พ.ศ. 2550 กลุ่มภาษาซียังคงความนิยมอันดับ 2 – 3 ของโลก พิจารณาจาก Project ...