Actions Tps Fi Rally Code Tps Fi Rally Name Tps Fi Rally Detail Tps Fi Rally 1president Tps Fi Rally 2vice President Tps Fi Rally 3committee Tps Fi Rally 4committee Tps Fi Rally 5committee Tps Fi Rally 6committee Tps Fi Rally 7committee Tps Fi Rally Teacher Tps Fi Rally Place Tps Fi Rally Step Tps Fi Rally Photo1 Logo Tps Fi Rally Photo2 Member Tps Fi Rally Photo3 Other Tps Fi Rally Photo4 Other Tps Fi Rally File Other Tps Fi Rally Comment Tps Fi Rally Update Tps Fi Student Class Tps Fi Responsible Code
View 571081 ดนตรีไทย ชุมนุมดนตรีเกี่ยวกับ เชิญชวนให้น้องหันมาเล่นดนตรีไทย เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย! ... more
ชุมนุมดนตรีเกี่ยวกับ เชิญชวนให้น้องหันมาเล่นดนตรีไทย เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย!
นายศุภกร ระพิทย์พันธ์ นายกฤษณพล เซียงจง นายปุรัตชัย เมตตา นางสาวชลดา อยู่เลิศลบ นายณรงค์ฤทธิ์ โลหะเวช NULL NULL ครูอุทัย เวียงนาค ห้องดนตรีไทย -ประชุม -เลือกประธาน รองประธาน คณะกรรมการ -นัดหมายซ้อม -ทดสอบ -สรุปผลงานชุมนุม NULL NULL NULL NULL NULL 05 นายคมสัน สุวรรณเจริญ(คมสัน) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล ม. 6/5-8 ติดต่อที่เบอร์โทร. 090-0573175 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง https://www.facebook.com/komsun.suwanjarern (Komsun Suwanjarern)
View 571000 -- ไม่มีชุมนุม -- -- ไม่มีชุมนุม -- NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL 01 NULL
View 571032 หนังสือน่ารู้ ให้น้องนำหนังสือที่ตัวเองสนใจมานั้งอ่านและนำมาแรกกันอ่านเพื่อให้เกิดความรู้ว่าน้องชอบ หนังสือแบบใหนแนวใหนและได้ความรู้อะไรบ้าง... more
ให้น้องนำหนังสือที่ตัวเองสนใจมานั้งอ่านและนำมาแรกกันอ่านเพื่อให้เกิดความรู้ว่าน้องชอบ หนังสือแบบใหนแนวใหนและได้ความรู้อะไรบ้าง
นายเฉลิมพล แซ่เฮ้ง นายภูวดล ขำประดิษฐ์ นายฐิติวัฒน์ พุ่มพวง นายชนม์ มาชูตระกูล นายเจษฏากร แสงแก้ว นายกนิษฐ นวลวิทยาพงศ์ นายชิณุภูมิ มะโนปิง ครูอัญชุลี วาวแวว หลังห้องสมุด ให้น้องนำหนังสือที่ตัวเองสนใจมานั้งอ่านและนำมาแรกกันอ่านเพื่อให้เกิดความรู้ว่าน้องชอบ หนังสือแบบใหนแนวใหนและได้ความรู้อะไรบ้าง NULL NULL NULL NULL NULL NULL
View 571062 Domino2 NULL นางสาวคิสุตา ตาบุญถึง นางสาวชุติกาญจน์ แหงมงาม นางสาวปาลิดา จันทร์ทัน NULL NULL NULL NULL ครูภูมิ ประยูรโภคราช อาคาร 6 NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
View 571083 To Be Number One1 สอนทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และฝึกความกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียน เด็กหญิงชนิกานต์ รอดเรือง เด็กหญิงพรรณาภา ศรีสุรีย์โพธิรัตน์ เด็กหญิงกัญญาภัค โพธิ์อ่อน เด็กหญิงพรกมล แสงสินธ์ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทิพย์เจริญพร เด็กหญิงปันฑิตา สง่าเนตร์ เด็กหญิงณิชกานต์ รักขติวงศ์ NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
View 571084 To Be Number One 2 สอนทักษะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และฝึกความกล้าแสดงออกให้แก่นักเรียน เด็กหญิงขวัญข้าว รื่นรวย เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร์ยานนท์ เด็กชายณัฐดนัย บุญคุ้ม เด็กหญิงอนัญญา บุญโท เด็กหญิงลภัส เอี่ยมสืบทับ เด็กหญิงปิ่นมณีรัตน์ ดีประเสริฐ เด็กหญิงบุญญิสา บุญเพ็ง NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
View 571085 เครือข่ายเพื่อนเด็ก NULL นายเจษฎา เกตุบาง นางสาวธัญวรัตน์ มาลัยหวล นางสาวอารียา จันทร์ทอง นางสาวมนัญชยา สินยอง นางสาวแพรวา อู๋เจริญ นางสาวกุลนันท์ สุจริตจันทร์ นางสาวโชติรส มะละคำ ศักดิ์สิทธิ์ ทองจำปา ห้อง 8104 ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
View 571058 ลักยิ้มขวา - NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
View 571009 PUB PUB PUB เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการพับกระดาษ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิและจินตนาการ... more
เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการพับกระดาษ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิและจินตนาการ
นางสาวณัฐิยา สายวงศ์คำ นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ลิ้มพัชรกุล นางสาวญาณิศา พรมมี นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์หาญ นางสาวณัฏฐณิชา ตาเวียน NULL NULL กาญจนา สาระนิตย์ อาคาร 6 (6101) 1.ให้น้องๆหาแบบที่ต้องการจะพับ 2.พับกระดาษตามแบบที่ออกแบบไว้หรือคิดไว้ NULL NULL NULL NULL NULL 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571036 A-Math 1. มีการสอนและฝึกทักษะการเล่น A-Math ให้กับน้องๆ ในชุมนุมเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไป 2. จัดการแข่งขัน A-Math กันภายในชุมนุมเพื่อหาสุดยอดและคัดเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ... more
1. มีการสอนและฝึกทักษะการเล่น A-Math ให้กับน้องๆ ในชุมนุมเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไป 2. จัดการแข่งขัน A-Math กันภายในชุมนุมเพื่อหาสุดยอดและคัดเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
นางสาวชุติกาญจน์ สิงหมณี นางสาวณัฏฐริณีย์ สายใจ NULL NULL NULL NULL NULL อ.ปริศนา วิโนสุยะ 4206 ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571001 fiction's story 1)ให้น้องๆได้อ่านรวมกลุ่มเเละเเชร์นิยาย 2)จะมีกิจกรรมให้ยืมหนังสือนิยายโดยจะนำรายการที่ยืมหนังสือมาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน... more
1)ให้น้องๆได้อ่านรวมกลุ่มเเละเเชร์นิยาย 2)จะมีกิจกรรมให้ยืมหนังสือนิยายโดยจะนำรายการที่ยืมหนังสือมาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน
นางสาวธิราพรรณ แสงพราย นางสาวธญานี เทอดโยธิน นางสาวสัจจพร พึ่งทองคำ นางสาวชาลิตา สุนทรชัยบูรณ์ นางสาวปรีชญา โพธิ์แก้ว NULL NULL อ.เบญชญา ธนาศีรธรรม ห้อง6104 ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 03 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571068 movie club เปิดภาพยนต์ให้น้องๆและแจกเอกสารให้น้องๆเพื่อเขียนสรุปจากหนัง นางสาวฟ้ารินทร์ แสนเมือง นางสาวกมลพรรณ ขัติวงษ์ นางสาวเกษณี ตันเต นางสาวปรีรัณยา ยิ้มกลั่น นางสาวปาลิกา เลิศจันทรางกูร NULL NULL ครูนารี วงษ์พิทักษ์ ห้องปลายฟ้า ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571006 ตุ๊กตาถุงเท้า สอนน้องๆทำตุ๊กตาจากถุงเท้า นางสาวบัณฑิตา เนื่องกลิ่ม นางสาวธัญญารัตน์ บุญโกศล นางสาวกาญจนมล สุภาโท้ นางสาวกนกพร อินทฉิม นางสาวนภัสวรรณ นิธิจิตติกุล นางสาวอารียา เฟื่องฟอง NULL นิภา แหวเมือง โต๊ะเขียว ลานมะขาม ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 03 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571065 โดมิโน สอนน้องๆเล่นโดมิโน ได้ฝึกทักษะและเพลิดเพลินไปกับการเล่นโดมิโน่ นางสาวสโรชา เฉลียวพงศ์ นางสาวกิริยา ธรรมรัตนาภรณ์ นางสาวณัฎฐวิกาญจน์ พีรวรพัฒน์ - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - NULL ครูที่ปรึกษาครู จำเนียร น้ำสังข์... more
ครูที่ปรึกษาครู จำเนียร น้ำสังข์
อาคาร 6 สอนน้องๆให้หัดเล่นโดมิโน NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571035 ห้องเรียนสีเขียว ให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับพลังงาน และทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพลังงาน นางสาวอรวรรณ แย้มสรวล นางสาววินิธา ภักดีบุรี นายณัฐพล สุกิตนิยากรณ์ NULL NULL NULL NULL ครู ณิชนันท์ คำนวนสินธุ์ ห้องเรียนสีเขียว 1.ให้สาระการเรียนรู้เกียวกับพลังงานทดแทน 2. เตรียมวิทยากรแนะนำเกี่ยวกับหลังเรียนสีเขียว 3. จัดนิทรรศ Green Gallery NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571005 Paper Craft ให้น้องในชุมนุมเลือกตัวการ์ตูนที่สามารถทำเป็น Paper Craft มาทำคนละ 1 ตัว นางสาวระพีพรรณ พรหมมา นางสาววริศรา ขำศรี นางสาวพัชรินทร์ พรมบุญชู นางสาวสุพพัตรา พีรวรพัฒน์ นางสาวณัฐฐินันท์ ทองมี นางสาวภัทราภรณ์ สั่งสอน NULL ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา ลานมะขาม NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 04 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571061 ลักยิ้มซ้าย เก็บภาพถ่ายความประทับใจ รอยยิ้มที่สดใส แล้วนำเรื่องราวดีดีมาแบ่งปัน และ จัดประกวดภาพถ่ายรอยยิ้มที่น่ารักสดใสที่สุด ผ่านทางเว็บเพจ https://www.facebook.com/Luckyim.Society และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ... more
เก็บภาพถ่ายความประทับใจ รอยยิ้มที่สดใส แล้วนำเรื่องราวดีดีมาแบ่งปัน และ จัดประกวดภาพถ่ายรอยยิ้มที่น่ารักสดใสที่สุด ผ่านทางเว็บเพจ https://www.facebook.com/Luckyim.Society และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคน ผ่านกิจกรรมที่สมาชิกในชุมนุมร่วมกันคิดขึ้นมา
นางสาวปุริมปรัชญ์ ป้องพาล นางสาวจิรภิญญา วงษ์เมือง - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - NULL NULL อาจารย์หฤษฏี สุทธปรีดา ศาลาด้านข้างสหกรณ์ร้านค้า ประตูทิศตะวันออก... more
ศาลาด้านข้างสหกรณ์ร้านค้า ประตูทิศตะวันออก
NULL  download _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571038 ตุ๊กตา ฟรุ๊งฟริ๊ง นำวัสดุเศษผ้า ผ้าสักหลาด มาประดิษฐ์ทำเป็นตุ๊กตา โดยการใช้เข็มกับด้ายในการเย็บตุ๊กตา ให้เป็นผลงานน่ารักๆ ทำเป็นของตัวเอง... more
นำวัสดุเศษผ้า ผ้าสักหลาด มาประดิษฐ์ทำเป็นตุ๊กตา โดยการใช้เข็มกับด้ายในการเย็บตุ๊กตา ให้เป็นผลงานน่ารักๆ ทำเป็นของตัวเอง
นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ นางสาวกิตติยา เทือกต๊ะ นางสาวพัชรี สุรินทร์ นางสาวพิชชาภา ติแก้ว นางสาวชุติมา มูลนิ่ว NULL NULL ครูฉัตรมงคล มูลศรี สสจ2 นำวัสดุเศษผ้า ผ้าสักหลาด มาประดิษฐ์ทำเป็นตุ๊กตา  download _ 1970-01-01 07:00:00 04 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571010 movie society ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน... more
ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน
นางสาวณัฐกูล สอนสุวิทย์ นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมเสน นางสาวฐิตภรณ์ แก้วบุญช่วย นางสาวธิดารัตน์ อ่อนฉ่ำ นางสาวขวัญสุขุม ศรียะวงษ์ NULL NULL ครู อรวรรณ จันทร์บุตร ห้องเรียน 6106 ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน... more
ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน
NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571052 ป็อปอัพหรรษา ทำการรีดป็ปอัพในวาระสำคัญต่างๆ นางสาวนันทิตา อินทร์ยา นางสาวเกษศิรินทร์ ตาชั่ง นางสาวณัฐกมล พัชรวังสกุล นางสาวธัญชนก บุญเรืองศรี นางสาวชุติกาญจน์ สุนันต๊ะ NULL NULL ครูเบญชญา ธนาถิรธรรม โต็ะเขียวหน้าโรงอาหาร ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
There are no records to display