Actions Tps Fi Rally Code Tps Fi Rally Name Tps Fi Rally Detail Tps Fi Rally 1president Tps Fi Rally 2vice President Tps Fi Rally 3committee Tps Fi Rally 4committee Tps Fi Rally 5committee Tps Fi Rally 6committee Tps Fi Rally 7committee Tps Fi Rally Teacher Tps Fi Rally Place Tps Fi Rally Step Tps Fi Rally Photo1 Logo Tps Fi Rally Photo2 Member Tps Fi Rally Photo3 Other Tps Fi Rally Photo4 Other Tps Fi Rally File Other Tps Fi Rally Comment Tps Fi Rally Update Tps Fi Student Class Tps Fi Responsible Code
View 571009 PUB PUB PUB เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการพับกระดาษ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิและจินตนาการ... more
เป็นชุมนุมเกี่ยวกับการพับกระดาษ เพื่อให้น้องๆ ได้ฝึกสมาธิและจินตนาการ
นางสาวณัฐิยา สายวงศ์คำ นางสาวกัณฐณัฏฐ์ ลิ้มพัชรกุล นางสาวญาณิศา พรมมี นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์หาญ นางสาวณัฏฐณิชา ตาเวียน NULL NULL กาญจนา สาระนิตย์ อาคาร 6 (6101) 1.ให้น้องๆหาแบบที่ต้องการจะพับ 2.พับกระดาษตามแบบที่ออกแบบไว้หรือคิดไว้ NULL NULL NULL NULL NULL 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571036 A-Math 1. มีการสอนและฝึกทักษะการเล่น A-Math ให้กับน้องๆ ในชุมนุมเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไป 2. จัดการแข่งขัน A-Math กันภายในชุมนุมเพื่อหาสุดยอดและคัดเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ... more
1. มีการสอนและฝึกทักษะการเล่น A-Math ให้กับน้องๆ ในชุมนุมเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไป 2. จัดการแข่งขัน A-Math กันภายในชุมนุมเพื่อหาสุดยอดและคัดเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการจัดทำกิจกรรมต่างๆ
นางสาวชุติกาญจน์ สิงหมณี นางสาวณัฏฐริณีย์ สายใจ NULL NULL NULL NULL NULL อ.ปริศนา วิโนสุยะ 4206 ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571001 fiction's story 1)ให้น้องๆได้อ่านรวมกลุ่มเเละเเชร์นิยาย 2)จะมีกิจกรรมให้ยืมหนังสือนิยายโดยจะนำรายการที่ยืมหนังสือมาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน... more
1)ให้น้องๆได้อ่านรวมกลุ่มเเละเเชร์นิยาย 2)จะมีกิจกรรมให้ยืมหนังสือนิยายโดยจะนำรายการที่ยืมหนังสือมาเป็นส่วนหนึ่งของชิ้นงาน
นางสาวธิราพรรณ แสงพราย นางสาวธญานี เทอดโยธิน นางสาวสัจจพร พึ่งทองคำ นางสาวชาลิตา สุนทรชัยบูรณ์ นางสาวปรีชญา โพธิ์แก้ว NULL NULL อ.เบญชญา ธนาศีรธรรม ห้อง6104 ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 03 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571068 movie club เปิดภาพยนต์ให้น้องๆและแจกเอกสารให้น้องๆเพื่อเขียนสรุปจากหนัง นางสาวฟ้ารินทร์ แสนเมือง นางสาวกมลพรรณ ขัติวงษ์ นางสาวเกษณี ตันเต นางสาวปรีรัณยา ยิ้มกลั่น นางสาวปาลิกา เลิศจันทรางกูร NULL NULL ครูนารี วงษ์พิทักษ์ ห้องปลายฟ้า ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571006 ตุ๊กตาถุงเท้า สอนน้องๆทำตุ๊กตาจากถุงเท้า นางสาวบัณฑิตา เนื่องกลิ่ม นางสาวธัญญารัตน์ บุญโกศล นางสาวกาญจนมล สุภาโท้ นางสาวกนกพร อินทฉิม นางสาวนภัสวรรณ นิธิจิตติกุล นางสาวอารียา เฟื่องฟอง NULL นิภา แหวเมือง โต๊ะเขียว ลานมะขาม ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 03 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571065 โดมิโน สอนน้องๆเล่นโดมิโน ได้ฝึกทักษะและเพลิดเพลินไปกับการเล่นโดมิโน่ นางสาวสโรชา เฉลียวพงศ์ นางสาวกิริยา ธรรมรัตนาภรณ์ นางสาวณัฎฐวิกาญจน์ พีรวรพัฒน์ - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - NULL ครูที่ปรึกษาครู จำเนียร น้ำสังข์... more
ครูที่ปรึกษาครู จำเนียร น้ำสังข์
อาคาร 6 สอนน้องๆให้หัดเล่นโดมิโน NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571035 ห้องเรียนสีเขียว ให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับพลังงาน และทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับพลังงาน นางสาวอรวรรณ แย้มสรวล นางสาววินิธา ภักดีบุรี นายณัฐพล สุกิตนิยากรณ์ NULL NULL NULL NULL ครู ณิชนันท์ คำนวนสินธุ์ ห้องเรียนสีเขียว 1.ให้สาระการเรียนรู้เกียวกับพลังงานทดแทน 2. เตรียมวิทยากรแนะนำเกี่ยวกับหลังเรียนสีเขียว 3. จัดนิทรรศ Green Gallery NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571005 Paper Craft ให้น้องในชุมนุมเลือกตัวการ์ตูนที่สามารถทำเป็น Paper Craft มาทำคนละ 1 ตัว นางสาวระพีพรรณ พรหมมา นางสาววริศรา ขำศรี นางสาวพัชรินทร์ พรมบุญชู นางสาวสุพพัตรา พีรวรพัฒน์ นางสาวณัฐฐินันท์ ทองมี นางสาวภัทราภรณ์ สั่งสอน NULL ครูอำพรรณ ทรัพย์ประชา ลานมะขาม NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 04 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571061 ลักยิ้มซ้าย เก็บภาพถ่ายความประทับใจ รอยยิ้มที่สดใส แล้วนำเรื่องราวดีดีมาแบ่งปัน และ จัดประกวดภาพถ่ายรอยยิ้มที่น่ารักสดใสที่สุด ผ่านทางเว็บเพจ https://www.facebook.com/Luckyim.Society และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ... more
เก็บภาพถ่ายความประทับใจ รอยยิ้มที่สดใส แล้วนำเรื่องราวดีดีมาแบ่งปัน และ จัดประกวดภาพถ่ายรอยยิ้มที่น่ารักสดใสที่สุด ผ่านทางเว็บเพจ https://www.facebook.com/Luckyim.Society และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคน ผ่านกิจกรรมที่สมาชิกในชุมนุมร่วมกันคิดขึ้นมา
นางสาวปุริมปรัชญ์ ป้องพาล นางสาวจิรภิญญา วงษ์เมือง - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - - ไม่มีชื่อ-นามสกุล - NULL NULL อาจารย์หฤษฏี สุทธปรีดา ศาลาด้านข้างสหกรณ์ร้านค้า ประตูทิศตะวันออก... more
ศาลาด้านข้างสหกรณ์ร้านค้า ประตูทิศตะวันออก
NULL  download _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571038 ตุ๊กตา ฟรุ๊งฟริ๊ง นำวัสดุเศษผ้า ผ้าสักหลาด มาประดิษฐ์ทำเป็นตุ๊กตา โดยการใช้เข็มกับด้ายในการเย็บตุ๊กตา ให้เป็นผลงานน่ารักๆ ทำเป็นของตัวเอง... more
นำวัสดุเศษผ้า ผ้าสักหลาด มาประดิษฐ์ทำเป็นตุ๊กตา โดยการใช้เข็มกับด้ายในการเย็บตุ๊กตา ให้เป็นผลงานน่ารักๆ ทำเป็นของตัวเอง
นางสาววรรณฤดี หิรัญวงษ์ นางสาวกิตติยา เทือกต๊ะ นางสาวพัชรี สุรินทร์ นางสาวพิชชาภา ติแก้ว นางสาวชุติมา มูลนิ่ว NULL NULL ครูฉัตรมงคล มูลศรี สสจ2 นำวัสดุเศษผ้า ผ้าสักหลาด มาประดิษฐ์ทำเป็นตุ๊กตา  download _ 1970-01-01 07:00:00 04 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571010 movie society ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน... more
ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน
นางสาวณัฐกูล สอนสุวิทย์ นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมเสน นางสาวฐิตภรณ์ แก้วบุญช่วย นางสาวธิดารัตน์ อ่อนฉ่ำ นางสาวขวัญสุขุม ศรียะวงษ์ NULL NULL ครู อรวรรณ จันทร์บุตร ห้องเรียน 6106 ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน... more
ให้น้องๆชมภาพยนตร์ที่พี่ๆเลือกให้ โดยที่ภาพยนตร์จะพากย์เป็นภาษาอังกฤษ ทำให้น้องๆได้ฟังสำเนียง การใช้ภาษาของเจ้าของภาษาจริงๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในชีวิตประจำวันและที่โรงเรียน
NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 01 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571052 ป็อปอัพหรรษา ทำการรีดป็ปอัพในวาระสำคัญต่างๆ นางสาวนันทิตา อินทร์ยา นางสาวเกษศิรินทร์ ตาชั่ง นางสาวณัฐกมล พัชรวังสกุล นางสาวธัญชนก บุญเรืองศรี นางสาวชุติกาญจน์ สุนันต๊ะ NULL NULL ครูเบญชญา ธนาถิรธรรม โต็ะเขียวหน้าโรงอาหาร ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571033 Synoanto (ซีโนแอนโท) สอนใก้น้องรู้จักความหมายของคำ และจดจำคำที่มีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกันเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการสอบต่างๆ... more
สอนใก้น้องรู้จักความหมายของคำ และจดจำคำที่มีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกันเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการสอบต่างๆ
นางสาวปิยะธิดา พรมรินทร์ นางสาววริศรา บุญเล็ก นางสาวนภัสวรรณ กันศิริ นายณัฐพงศ์ สาเขตร์ นายเนติธร แจ่มตระกูล NULL NULL คุณครูอุดมลักษณ์ เดชะวงษ์ บริเวณหน้าห้อง 6104 พี่ๆ จะแจกสมุดคำศัพท์ให้น้องๆ คนละ 1 เล่ม ให้คำศัพท์น้องสัปดาห์ละ 1 คำ เพื่อไปหา synonym และ antonym มาอย่างล่ะ 5 คำ และนำมาส่งในสัปดาห์ถัดไป ทำจนหมดสัปดาห์กิจกรรรม ชุมนุม  download _ 1970-01-01 07:00:00 03 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571011 food for funning เป็นชุมนุมที่เกี่ยวกัยการทำอาหารแบบง่ายๆสนุกและมีประโยชน์ เพื่อให้น้องๆ สนุกกับการทำอาหาร... more
เป็นชุมนุมที่เกี่ยวกัยการทำอาหารแบบง่ายๆสนุกและมีประโยชน์ เพื่อให้น้องๆ สนุกกับการทำอาหาร
นางสาวลาภิศา เนื่องรอด นางสาวจินดามณี คล่องดี นางสาวพิรญาณ์ ชื่นใจ นางสาวอินทิรา ธรรมสิทธิ์ นางสาวลัดดาวัลย์ วิริยะ NULL NULL คุณครู นงนุช แหมา หน้าโรงอาหาร ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม  download _ 1970-01-01 07:00:00 03 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571048 Capture จะให้น้องๆที่มีใจรักในการถ่ายภาพได้ถ่ายภาพส่งพี่ตามบริเณภายใน นางสาวชญานิศ หลำคำ นางสาวกชพร สุประกอบ นางสาววลัญช์รัตน์ วงษ์ไทย นางสาวณัฐกานต์ เครือมี นางสาวสุภิญญา ศรีวัตถา NULL NULL พุทธชาติ มั่นเมือง ห้องคอม ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม  download _ 1970-01-01 07:00:00 04 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571056 เกมการ์ด 2nd สอนและจัดการแข่งขัน การ์ดไฟด์ แวนกาดร์ นายวรวุฒิ บุญยงค์ นายชัยวัฒน์ สีวงษ์ นายสิทธิโชค โลนุชิต NULL NULL NULL NULL อาจารย์ราตรี พัฒนานันท์ ลานมะขาม สอนให้น้องๆ ในชุมนุมได้รู้จักเกี่ยวกับกฎการเล่น และจัดการแข่งขัน cardfight vanguard NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 03 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571012 Free time ตามใจ จะให้น้องๆประดิษฐ์ชิ้นงานของตัวเองออกมาตามความคิดสร้างสรรค์บวกกับจินตนาการ แต่จะมีพี่ๆกรรมการชุมนุมให้หัวข้อในการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดย 1 เทอม น้องๆจะต้องมีผลงานมาส่งอย่างน้อย 2ชิ้น... more
จะให้น้องๆประดิษฐ์ชิ้นงานของตัวเองออกมาตามความคิดสร้างสรรค์บวกกับจินตนาการ แต่จะมีพี่ๆกรรมการชุมนุมให้หัวข้อในการประดิษฐ์ชิ้นงาน โดย 1 เทอม น้องๆจะต้องมีผลงานมาส่งอย่างน้อย 2ชิ้น
นางสาวจุฬาลักษณ์ ดงกระโทก นางสาวธันย์ชนก สัมฤทธิ์ นางสาวสุธาสินี สุโพธิ์ภาคสกุล นางสาวสีตลา มณีพันธ์ นางสาวฐิติพร อ่อนนุ่ม นางสาวชญาณี เชื้ออ่ำ NULL คุณครูชมพูนุท ฤทธิเลิศ ลานคนเก่ง 1.ให้น้องๆออกแบบชิ้นงานตามความคิดสร้างสรรค์บวกกับจินตนาการ 2.ประดิษฐ์ชิ้นงานตามที่น้อง ๆ ออกแบบ โดย 1 เทอม น้องๆจะต้องมีผลงานมาส่งอย่างน้อย 2 ชิ้น  download _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571030 พาเพ้นท์ (ผ้า) ใช้สีหมึกของปากกาในการเขียนหรือว่าเพ้นท์ลวดลายลงบนผ้า ผ้าในที่นี้ เช่น เสื้อ กระเป๋า ซึ่งแล้วแต่น้องๆจะเลือก... more
ใช้สีหมึกของปากกาในการเขียนหรือว่าเพ้นท์ลวดลายลงบนผ้า ผ้าในที่นี้ เช่น เสื้อ กระเป๋า ซึ่งแล้วแต่น้องๆจะเลือก
นางสาวอรญา มีทอง นางสาววทัญญา พรมคำ นางสาวสิตาภรณ์ ผาติกรรม นางสาวปัณฑารีย์ หลวงวัง นางสาวสุภาวดี จ๊ะนวน NULL NULL ครูนิภาพร ทองโพธิ์ศรี ลานมะขาม (ลานคนเก่ง) 1.เตรียมอุปกรณ์ ปากกาหมึกสีกันน้ำ ผ้า กระเป๋า หรือ เสื้อ 2.วาดลวดลายลงบนผ้าได้ตามใจชอบ ตามจินตนาการของแต่ละคน โดยจะใช้ดินสอร่างก่อน 3.ใช้ปากกาลงตามลวดลายที่วาดไว้ 4.ทิ้งไว้สัก 5-10 นาที เพื่อรอให้หมึกสีแห้ง 5.น้ำผ้าหรือกระเป๋าที่วาดลวดลายไว้ ไปขายหรือใช้... more
1.เตรียมอุปกรณ์ ปากกาหมึกสีกันน้ำ ผ้า กระเป๋า หรือ เสื้อ 2.วาดลวดลายลงบนผ้าได้ตามใจชอบ ตามจินตนาการของแต่ละคน โดยจะใช้ดินสอร่างก่อน 3.ใช้ปากกาลงตามลวดลายที่วาดไว้ 4.ทิ้งไว้สัก 5-10 นาที เพื่อรอให้หมึกสีแห้ง 5.น้ำผ้าหรือกระเป๋าที่วาดลวดลายไว้ ไปขายหรือใช้
NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 04 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571004 เข็มเสียบรู สร้างรูปแบบลวดลายชิ้นงาน ( ทำกล่องใส่ทิชชู ) สร้างรูปแบบลวดลายชิ้นงาน ( ทำพวงกุญแจ ) สร้างรูปแบบลวดลายชิ้นงาน ( ทำกล่องอเนกประสงค์ )... more
สร้างรูปแบบลวดลายชิ้นงาน ( ทำกล่องใส่ทิชชู ) สร้างรูปแบบลวดลายชิ้นงาน ( ทำพวงกุญแจ ) สร้างรูปแบบลวดลายชิ้นงาน ( ทำกล่องอเนกประสงค์ )
นางสาวชุติภาส์ โพทรัพย์ นายศุภกฤต อนันตกุล นางสาวกิ่งกมล พุ่มสลิด นางสาวจุฑามาศ เปล่งสุรีย์ นางสาวจริยา วิโล นางสาว จิตติมา ยมเกิด NULL คุณครูมาลินี ชมภู อาคาร1 (อาคารตากสิน) ชั้นสอง ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 02 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
View 571067 We can do ประดิษฐ์พวงกุญแจน่ารักๆ ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ เพ้นลายตามใจชอบ นางสาวฉัตรธภรณ์ แสงสว่าง นางสาววนิดา ชาติวรรณ์ นางสาวกฤษติญา แก้วจีน นางสาวนพวรรณ จูมาส นางสาวน้ำทิพย์ ปะละตุ่น NULL NULL อ.ดวงเดือน ละมูล หลังห้องเเนะเเนว ป้อนขั้นตอนหรือวิธีดำเนินกิจกรรมชุมนุม NULL NULL NULL NULL NULL _ 1970-01-01 07:00:00 04 นายภานุกร กมุธากรณ์(เปา) ชั้น ม.6/1 เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลห้อง ม. 6/1-4 ติดต่อได้ที่เบอร์. 087-5681533 หรือห้องเรียน 6101 หรือทาง www.facebook.com/PaoZzAWink (PaoZz AWink)
There are no records to display