Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ศูนย์การเรียนรู้ที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
(Vocational Skills Training Center)

 

สถานที่ตั้ง : อาคาร 16

หัวหน้าศูนย์วิทยากรแกนนำ : นางณัฐวดี สืบอ่ำและคณะ

ประกอบด้วย 2 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
      3.1 ฐานการเรียนรู้คนเพาะเห็ด
      3.2 ฐานการเรียนรู้กล้วยพืชเศรษฐกิจ
<-- กลับไปยังเว็บไซด์หลัก ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
<-- โรงเรียนตากพิทยาคม