Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม
      ประกอบด้วยศูนย์การเรียนรู้ 4 ศูนย์ 14 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
1. ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ( Information Drive ) ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ดังนี้
       1.1 ฐานพระราชกรณียกิจฯ
       1.2 ฐานอาเซียนศึกษา
       1.3 ฐานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
       1.4 ฐานธนาคารโรงเรียน
       1.5 ฐานโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
2. ศูนย์รักษ์สิ่งแวดล้อม ( Conservation Center ) ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ดังนี้
       2.1 ฐานห้องเรียนสีเขียว
       2.2 ฐานปุ๋ยหมักเงินแสน
       2.3 ฐานไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
3. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ (Vocational Skills Training Center) ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 2 ฐาน ดังนี้
       3.1 ฐานคนเพาะเห็ด
       3.2 ฐานกล้วยพืชเศรษฐกิจ
4. ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Culture and Local Wisdom Promotion Center) ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้
       4.1 ฐานกระทงสายไหลประทีปพันดวง
       4.2 ฐานสมุนไพร
       4.3 ฐานวัดสระเกศ
       4.4 ฐานอาหารพื้นบ้านชาวตาก

      ศูนย์ได้จัดครูวิทยากร และนักเรียนแกนนำ ให้มาเยี่ยมชมศูนย์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ น.
ขอขอบคุณบุคคลภายนอกที่มาศึกษาเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้
            ๑ . โรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศึกษาเยี่ยมชม ฐานกระทงสาย วัดสระเกศ
            ๒. โรงเรียนเทศบาล กิตติขจร ๑ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
            ๓. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศึกษาเยี่ยมชม ฐานห้องเรียนสีเขียว
            ๔. กลุ่มแม่บ้านสตรี
            ๕. ผู้ปกครองเครือข่าย ศึกษาเยี่ยมชมฐานปุ๋ยหมักเงินแสน
            ๖. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


      แผนภูมิแสดงศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนตากพิทยาคม
--> คลิกที่รูปภาพหรือคลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพแผนภูมิขนาดใหญ่ <--