http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ
โครงการ สสวท. และ สอวน(SMAT) , SME ,  PRE-ENGINEER และ MEP
ระดับชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนตากพิทยาคม   อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก
(ฉบับสมบูรณ์ซึ่งแสดงผลเป็นรูปภาพและแสดงทุกไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบันที่สำคัญ
-06/March/2014 : 06 มี.ค. 2557:  - ด่วน! นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าสอบห้องเรียนพิเศษตามโครงการต่างๆ ระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษโครงการ MEP , Pre-Engineering  (เพิ่มเติม)   สามารถติดต่อสมัครเพิ่มเติมได้ที่ห้องแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ไม่เกินเวลา 12.00 น. 

-05/03/2557 ประกาศผลสอบการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ ฯ ฉบับปรับปรุงให้แสดงผลรูปภาพได้สมบูรณ์ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557 :
ประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ( SMAT) และโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

      *ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล ม.1 ฉบับความละเอียดต่ำ แต่ดาวน์โหลดได้เร็ว
ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-special/tps-announcement-type-special-level1-low=2.8MB.pdf
      *ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล ม.1 ฉบับความละเอียดสูง แต่ดาวน์โหลดได้ช้า ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-special/tps-announcement-type-special-level1-high=13.7MB.pdf
      *ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล ม.4 ฉบับความละเอียดต่ำ แต่ดาวน์โหลดได้เร็ว
ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-special/tps-announcement-type-special-level4-low=3.5MB.pdf
      *ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผล ม.4 ฉบับความละเอียดสูง แต่ดาวน์โหลดได้ช้า ที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/announcement-type-special/tps-announcement-type-special-level4-high=17.0MB.pdf
*คำแนะนำ   ท่านใดไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารนามสกุล pdf ของ Acrobat  ได้   โปรดกรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe  Reader   ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งโปรแกรมอ่านเอกสารฟรีได้ที่นี่  http://get.adobe.com/reader/  


      - ในการประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2557 โปรดอ่านรายละเอียดที่เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากที่นี่ http://www.tps.ac.th/index.php?mod=news_full&id_news=108&path=web/news 

      - อ้างอิงหนังสือราชการประกาศโรงเรียนตากพิทยาคม  เรื่องกำหนดการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ประเภทต่างๆ หรือดูทุกไฟล์จากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info/tps-students-2557/  


 ผู้ชมเว็บไซด์ท่านใดไม่สามารถเปิดไฟล์ดังกล่าวได้หรือต้องการดูประกาศฉบับเต็มเป็นรูปภาพทั้งหมด ซึ่งได้จัดเรียงเป็นไฟล์รูปภาพ(ในกรณีที่ไม่สามารถเปิดไฟล์นามสกุล pdf ) ให้ดูไฟล์รูปภาพที่ด้านล่างนี้ของเว็บเพ็จ

- ...ประกาศเกี่ยวกับผลการคัดเลือกนักเรียนพร้อมทั้งกำหนดการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวการเข้าศึกษา ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2556
ข้อมูลประกาศที่สำคัญ นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ให้รับแบบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวการเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
ในพุธที่ 5 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. .ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม พร้อมทั้งชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเงินจำนวนนี้โรงเรียนจะนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ต้องจ่ายในวันมอบตัว คือวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะพิจารณาการรับนักเรียนลำดับสำรองเข้าเรียนแทน
- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน SMAT โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557

- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน SMAT (สำรอง) โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557

- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP (สำรอง)  โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557
- ....ประกาศเกี่ยวกับผลการคัดเลือกนักเรียนพร้อมทั้งกำหนดการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวการเข้าศึกษา ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2556

 ข้อมูลประกาศที่สำคัญ     นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ  ให้รับแบบรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวการเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.   ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม   พร้อมทั้งชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์  จำนวน 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน)  ซึ่งเงินจำนวนนี้โรงเรียนจะนำไปรวมกับค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ต้องจ่ายในวันมอบตัวคือวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 (วันมอบตัวเช่นเดียวกับ ม.1) 
ทั้งนี้นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนจะพิจารณาการรับนักเรียนลำดับสำรองเข้าเรียนแทน

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
        - นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าสอบห้องเรียนพิเศษตามโครงการต่างๆ ระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษโครงการ MEP (เพิ่มเติม) สามารถติดต่อสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ไม่เกินเวลา 15.30 น.- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SMAT  โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SMAT (สำรอง)  โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SME   โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557  

- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน SME (สำรอง)   โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 - ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน Pre-Engineer   โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 
- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน Pre-Engineer (สำรอง)   โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557- ...รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน MEP   โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 

ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
        - นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าสอบห้องเรียนพิเศษตามโครงการต่างๆ ระดับชั้น ม.4 ของโรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2557 ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษโครงการ MEP (เพิ่มเติม) สามารถติดต่อสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ห้องแนะแนว โรงเรียนตากพิทยาคม ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ไม่เกินเวลา 15.30 น.เข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม