Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

1.3 ฐานการเรียนรู้ “การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”

สถานที่ตั้ง : อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 2101 (ห้องวิชาการ โรงเรียนตากพิทยาคม)

วิทยากรแกนนำ : นายภูมิ ประยูรโภคราชและคณะ

วัตถุประสงค์ของแหล่ง / ฐานเรียนรู้

1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน IS
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียน

วิธีใช้ฐานเรียนรู้

1. ศึกษาเป็นรายบุคคล หรือเป็นหมู่คณะ ฟังภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ
2. ศึกษาเอกสารความรู้และฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์

ข้อมูลความรู้

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) เครื่องมือสำคัญในการพัฒนา

         การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามบันได ๕ ขั้น สามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ที่ใช้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในเรื่อง หรือประเด็นที่ตนสนใจ เริ่มตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหา และดำเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การสรุปองค์ความรู้ จากนั้นก็หาวิธีการที่เหมาะสมในการสื่อสารนำเสนอให้ผู้อื่นได้รับทราบ และสามารถนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าไปทำประโยชน์แก่สาธารณะ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ สาระ ประกอบด้วย

         IS ๑ - การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้าแสวงหาความรู้และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้

         IS ๒ – การสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาวิธีการถ่ายทอด / สื่อสารความหมาย / แนวคิด ข้อมูลและองค์ความรู้ด้วยวิธีการนำเสนอที่เหมาะสม หลากหลายรูปแบบ และมีประสิทธิภาพ

         IS ๓ – การนำองค์ความรู้ไปบริการสังคม (Social Service Activity) เป็นสาระที่มุ่งให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้ / ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดบริการสาธารณะ(Public Service)

ประโยชน์

เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาได้เข้าศึกษา แบบครบวงจร ศึกษาทฤษฎี ฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้<-- กลับไปยังเว็บไซด์ศูนย์การเรียนรู้ที่ 1 ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้