http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

( Computer Science for Takphittayakhom School )
สนับสนุนโดย www.comsci.info
ทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์กระบวนการ...  คือทักษะการเขียนโปรแกรม

คะแนนวิชาการโปรแกรม1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังที่สำคัญ
9/11/2551 เรียนโปรแกรมมิ่งไม่ยากอย่างที่คิด... สาขาคอมพิวเตอร์ (สสวท.) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมด้วยตนเองแบบออนไลน์ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาซี ผ่านเว็บไซต์ www.programming.in.thอ่านรายละเอียดที่ http://www.programming.in.th/tutorial
0
คะแนนวิชาการโปรแกรม 1 ปีการศึกษา 2555

ชั้น เลขที่ รหัส ชื่อ - สกุล
สมุด (5)
 
5/4 1 28395 นายวัชรพล  พันเลิศพาณิชย์
5
 
5/4 2 28400 นายอนพัทย์  ภู่ระย้า
 
5/4 3 28423 นายจิรวัฒน์  แก้วกัลยา
 
5/4 4 28472 นายจิณณวัตร  เหล่าแสงไทย
5
 
5/4 5 28486 นายภาณุพงศ์  จิติ
5
 
5/4 6 28492 นายเอกรินทร์  พุ่มสลิด
4
 
5/4 7 28580 นายวรากร    อรัญพิทักษ์
4
 
5/4 8 30697 นายพัชรวัฒน์   หมื่นทอง
5
 
5/4 9 30699 นายศุภณัฐ    ขัติทะเสมา
 
5/4 10 30737 นายธนวัฒน์  บุญมาลีรัตน์
5
 
5/4 11 28419 นางสาวแอนโทเนียล่า  รอชชี่
 
5/4 12 28450 นางสาวนภสวรรณ  ปัญญาสิริวณิช
 
5/4 13 28451 นางสาวนิภาพร  เที่ยงเอม
3
 
5/4 14 28465 นางสาววรรณรดา  ใบทอง
5
 
5/4 15 28494 นางสาวกนกวรรณ  สัมฤทธิ์นันท์
 
5/4 16 28509 นางสาวภัณฑิรา  สุดศรี
 
5/4 17 28511 นางสาววรรณรัตน์  ฉั่วตระกูล
 
5/4 18 28514 นางสาวศุภนิดา  แย้มทับ
 
5/4 19 28539 นางสาวกัณฑิกา   ศรีสุวรรณ
 
5/4 20 28542 นางสาวชนากานต์  สุขเกษม
 
5/4 21 28551 นางสาวธมลวรรณ  ทาบัว
 
5/4 22 28556 นางสาวเบญจพร  นิลสิงห์
5
 
5/4 23 28564 นางสาวสิริญาภรณ์  จันทร์เกิด
 
5/4 24 28566 นางสาวสุทธิดา   เรียบร้อย
 
5/4 25 28588 นางสาวกนกพร   คชเถื่อน
 
5/4 26 28589 นางสาวจุฑารัตน์  เอื้อสลุง
5
 
5/4 27 28591 นางสาวชัชริยา  เนื่องวัง  
 
5/4 28 28594 นางสาวทิพย์ประภา   หาญใต้
5
 
5/4 29 28600 นางสาวนาราดาว  มหันตรัตน์
 
5/4 30 28602 นางสาวปรียานุช  สาลี
4
 
5/4 31 28607 นางสาวพรรณธร   เหล็กเพชร
 
5/4 32 28648 นางสาวกมลลักษณ์  เดือนจำรูญ
 
5/4 33 28654 นางสาวธนพร  ทุ่มสอน
5
 
5/4 34 28657 นางสาวนันทวรรณ  คงกรุด
5
 
5/4 35 28667 นางสาวสมัชญา   เอี่ยมแก้ว
5
 
5/4 36 28698 นางสาวจตุพร  คำภีร์
5
 
5/4 37 28699 นางสาวจุฑามาศ  พุทธโศภิษฐ์
 
5/4 38 29611 นางสาวประภาพรรณ  พันทิพา
 
5/4 39 29632 นางสาวสาริศา  นันใจยะ
 
5/4
40 30701 นางสาวจริยา  สัพวะ
5
 
5/4 41 30702 นางสาวณัฐธิดา  แสงสุข
5
 
5/4 42 30703 นางสาวนิราวรรณ์   จันทร์เกิด
5
 
5/4 43 30705 นางสาวปรียากมล  พึ่งพิณ
5
 
5/4 44 30707 นางสาวสิริวิมล   สุระพา
5
 
5/4 45 30708 นางสาวสุนิดษา   ปรียากรโสภณ
5
 
5/4 46 30709 นางสาวสุนิสา    เปล่งสุรีย์
5
 
5/4 47 30710 นางสาวอภิวรรณ   โพคา
5
 
5/4 48 30720 นางสาวจารวี  ไทยแท้
 
5/4 49 30723 นางสาวเบญจมาศ   มงคล
 
5/4 50 30727 นางสาวพีระญาภรณ์  รุ่งเรือง
 
5/4 51 30731 นางสาววรันธร  ดาวงษ์
4
 
5/4 52 30732 นางสาวศิริวัฒนา  สีดี
3
 
5/4 53 30734 นางสาวอาทิมา   แช่มชื่น
3
 
ขออภัยในความไม่สะดวกของการใช้งาน
เนื่องจากเว็บไซด์ http://tps.comsci.info 
อยู่ระหว่างการพัฒนาเว็บไซด์


ลิงค์ของเว็บไซด์ tps.comsci.info ที่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ได้แก่

 
1. การนำเสนอชีววิทยาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ปิดบริการ)

2. วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. ตรวจผลการเรียน (ปิดบริการ)


4.เว็บบอร์ดสำหรับปรึกษาปัญหาต่างๆ -->  คลิกที่นี่เพื่อเข้า Webboard (ปิดบริการ) 
แนะนำ Link ของเว็บไซด์ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม
2. เว็บไซต์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตากพิทยาคม


Browser Refresh (Visitors) 28/08/2549 =  Error
Page Refresh (Hits) 28/08/2549=  "; $i++; endwhile; $i = 0; while ($i < $num) : $graphic = substr ($count, $i, 1); print "\"$graphic\""; $i++; endwhile; } ?>ดูข้อมูลทุกวิชาเพิ่มเติม ที่เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์และ
กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่โครงสร้างของเว็บไซด์ http://www.comsci.info


 

ถ้าต้องการติดต่อเว็บมาสเตอร์ สามารถส่งข้อมูลมาทาง
Email : watcom610@hotmail.com นี้นะครับ