http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

(Computer Science for Takphittayakhom School)
สนับสนุนโดย www.comsci.info
ทักษะการแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์กระบวนการ...  คือทักษะการเขียนโปรแกรม

ประกาศคะแนนเก็บ 80 คะแนน ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สอนโดย ครูวัชระ วงษ์ดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลังที่สำคัญ
-14/Mar./2016 : 14 มี.ค. 2559 : ประกาศคะแนนเก็บ 80 คะแนน ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1/1-1/3, ม.4/1 และ ม.5/9-5/11 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนี้
หมายเหตุ1. คะแนนที่แสดงผลนี้ ใช้สำหรับตรวจสอบคะแนนเก็บ 80 คะแนน สำหรับการขอส่งงานเพิ่มในภายหลัง โดยทั่วไปไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากต้องรีบส่งคะแนนไปยังฝ่ายวัดผลและประเมินผล ภายในวันที่ 14 มี.ค. 2559 หรือยกเว้นได้รับอนุญาตจากครูผู้สอน หรือติดต่อที่ www.facebook.com/watcom610 หรือทางอีเมล watcom610@hotmail.com   

ด่วน! หมดเขตปรับปรุงคะแนนหรือ Update ภายในวันจันทร์ ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 23.59 น. เท่านั้น เนื่องจากต้องรีบส่งเกรดด่วน!

หมายเหตุ2 คะแนนปลายภาค 20 คะแนน จะไม่เปิดเผยก่อนประกาศผลสอบฯ แต่จะแสดงผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน หลังประกาศผลสอบไปแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ 3 คะแนนเหล่านี้แสดงผลแบบเร่งด่วนฯ แต่เมื่อเวลาผ่านไป หรือหลังจากประกาศผลสอบฯไปแล้ว จะถูกเข้ารหัสผ่านหรือสร้างระบบ Login เพื่อรักษาความลับของข้อมูล

คะแนนเก็บ 80 คะแนน  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1 รหัสวิชา ง21104 
รหัสครู 730 นายวัชระ  วงษ์ดี
 
ม. 1/1 -  ม. 1/3  
a น.1 = เข้าร่วมกิจกรรมระบบคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน 10 คะแนน                      
b น.2 = สอบทางออนไลน์ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 20 ข้อ เก็บ 10 คะแนน (เกณฑ์ 10-14  = 8 , 15-18= 9 และ 19-20= 10 )                
c น.3 = แบบฝึกหัด เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ (ก่อนสอบกลางภาค) + เข้าร่วมกิจกรรมฯ = 8 คะแนน (เกณฑ์ 0  = 8 , 1-5= 9 และ 6-10= 10 )                
d น.4 = ย่อสรุปเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบ + เข้าร่วมกิจกรรมฯ  = 8 คะแนน (เกณฑ์ 0 = 8 ,ย่อได้ 1-3 หน้า= 9 และมากกว่า 4 หน้า= 10 )
e น.5 = สอบทางออนไลน์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบ IT 30 ข้อ (เกณฑ์คือ  1-9=7 , 10-19=8 , 20-25 = 9 , 26-30=10)                
f น.6 = คะแนนเข้าเรียนตลอดภาคเรียน (ขาดเรียน หักครั้งละ 2  คะแนน)                    
หมายเหตุ  น. ย่อมาจากคำว่า "หน่วยที่"    ค.เต็ม  ย่อมาจากคำว่า "คะแนนเต็ม"  
หมายเหตุ คะแนนปลายภาคจะเปิดเผยหลังวันประกาศผลการเรียนหรือหลังประชุมผู้ปกครองเรียบร้อยแล้ว  
หมายเหตุ  แถบสีเหลืองที่อยู่บนชื่อ-นามสกุลของนักเรียน  หมายถึงอีก 1 คะแนนจะปัดเกรดขึ้น (เมื่อรวมปลายภาคแล้ว) เพียงส่งงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม                
ส่งงานเพิ่มโดยถ่ายรูปเอกสารของนักเรียนแล้วส่งที่ครูวัชระ วงษ์ดี  https://www.facebook.com/watcom610  หรือ watcom610@hotmail.com                
 
การคิดคำนวณคะแนนเก็บ (ยกเว้นปลายภาค)  
สูตรการหาคะแนนเก็บทั้งหมด 60 คะแนนคือ ช่องที่ a + b + c + d + e + f  
สูตรการหาคะแนนเก็บทั้งหมด 80 คะแนนคือ ช่องที่ a + b + c + d + e + f + กลางภาคแก้ใหม่  
 
 
 
ช่อง -> a   b   c   d   e f        
เต็ม -> 10 20ข้อ 10 แบบฯ 10 ย่อ 10 30ข้อ 10 10 60 20 20 80
เลขประจำตัว ชื่อสกุล   ห้อง เลขที่ น.1 น.2 น.2 น.3 น.3 น.4 น.4 น.5 น.5 น.6 รวม 60 กลางฯเดิม กลางฯใหม่ รวม 80
32840 กิตติภัทร  ศรีปวนใจ      1 1 10 17 9 10 10   8 26 10 8 55 9 12 67
32867 ชยพล  หลักเมือง   1 2 10 15 9 0 8   8 19 8 10 53 12 12 65
32868 ชยังกูร  ศรีทอง   1 3 10 17 9 7 10 1 9 17 8 10 56 15 15 71
32871 ชินพัฒน์  บุญเสม         1 4 10 17 9 0 8 2 9 5 7 10 53 13 13 66
32877 ณฐนนท์  สายรัศมี         1 5 10 19 10 5 9   8 21 9 10 56 13 13 69
32889 ณัฐพล  เพ็งบุตร   1 6 10 15 9 0 8   8 17 8 8 51 6 12 63
32938 ปารินทร์  อ่อนละม่อน     1 7 10 20 10 10 10 3 9 25 9 10 58 15 15 73
32941 พงศกร  ชุมภู       1 8 10 15 9 0 8   8 26 10 10 55 10 10 65
32961 ภาคิน  เจริญพิทักษ์      1 9 10 20 10 10 10 7 10 29 10 10 60 17 17 77
32979 รัชชานนท์  ทะนานนท์      1 10 10 17 9 2 9 2 9 19 8 10 55 8 12 67
32993 วิลเลี่ยม  สเตค๊อบ       1 11 10 20 10 10 10   8 21 9 10 57 13 13 70
33011 สิรภพ  บุญเป็ง     1 12 10 20 10 10 10 3 9 21 9 10 58 7 12 70
33015 สุทธิภัทร  สายวงษ์       1 13 9 10 8 0 8   8 17 8 10 51 15 15 66
33051 กัญญ์วรีส์  สินพรมมา     1 14 10 18 9 10 10 7 10 29 10 10 59 15 15 74
33059 กันยารัตน์  พรตริไตร     1 15 10 20 10 10 10 1 9 21 9 10 58 15 15 73
33064 กีรติญา  บุญปล้อง        1 16 10 20 10 10 10 10 10 30 10 10 60 15 15 75
33066 กุลยา  ขัทมาร      1 17 10 19 10 5 9 3 9 25 9 10 57 12 12 69
33067 กุลิสรา  วาจางาม         1 18 10 10 8 10 10 3 9 29 10 10 57 15 15 72
33073 จิณณพัต  ทองอรุณศรี      1 19 10 19 10 0 8 7 10 30 10 10 58 17 17 75
33075 จิณห์นิภา  เงินยวง       1 20 9 10 8 10 10 8 10 28 10 10 57 15 15 72
33104 ฐิติภา  เอี่ยมสิริวงศ์       1 21 10 19 10 10 10 3 9 25 9 10 58 15 15 73
33118 ณัฐวรา  ทองไทยนันท์      1 22 10 18 9 10 10 7 10 29 10 10 59 15 15 74
33119 ณิชกานต์  อุ่นเรือน      1 23 10 20 10 10 10 5 10 30 10 10 60 16 16 76
33120 ณิชมน  กาวี        1 24 10 17 9 0 8 4 10 30 10 10 57 16 16 73
33124 ดวงกมล  ภิญญาคง   1 25 10 20 10 8 10 3 9 30 10 10 59 17 17 76
33134 ธนภรณ์  ดวงเเก้ว         1 26 10 20 10 8 10 3 9 30 10 10 59 10 12 71
33153 นันท์นภัส  ทับทอง        1 27 10 19 10 10 10 6 10 30 10 10 60 17 17 77
33167 ปฏิพร  ม่วงมิตร   1 28 10 20 10 5 9 2 9 25 9 10 57 15 15 72
33169 ปภาวรินทร์  ลอมแปลง      1 29 10 16 9 0 8   8 25 9 10 54 15 15 69
33172 ปวริศา  สิริธัญกิจ       1 30 10 19 10 10 10 6 10 28 10 10 60 17 17 77
33187 พนิดา  หาญอนันต์         1 31 10 20 10 10 10 7 10 21 9 10 59 15 15 74
33200 พิมพ์มาดา  มูลวงษ์       1 32 10 20 10 10 10 5 10 21 9 10 59 13 13 72
33207 ภัทรกร  กัณฑาทู้         1 33 9 10 8 10 10 7 10 21 9 10 56 15 15 71
33230 เรืองศิริ  สิงห์พลงาม   1 34 10 17 9 0 8 8 10 30 10 10 57 8 12 69
33231 เลโมนี  เลโอนฮาร์ด       1 35 10 20 10 10 10 14 10 30 10 10 60 17 17 77
33242 วฤณ  กรินทราทันต์        1 36 10 20 10 0 8 6 10 29 10 10 58 16 16 74
33253 ศุนันธินี  หาญกิตติมงคล      1 37 10 19 10 10 10 6 10 30 10 10 60 16 16 76
33263 สิริญาพร  จิรนันทิพงศ์       1 38 10 20 10 0 8 3 9 29 10 10 57 16 16 73
33266 สุดารัตน์  แสงไทยารักษ์      1 39 10 18 9 10 10 3 9 20 10 10 58 15 15 73
33301 เอื้ออารี  มีใจเจริญ     1 40 10 20 10 10 10 6 10 29 10 10 60 17 17 77
32837 กัมปนาท  จี๋คีรี         2 1 10 18 9 0 8 9 10 23 9 10 56 14 14 70
32843 โกเศส  เสนาแปลง   2 2 10 13 8 10 10 3 9 21 9 8 54 11 12 66
32890 ณัฐพล  ด่านกระโทก        2 3 10 13 8 10 10 5 10 23 9 10 57 13 13 70
32905 ธนกฤต  ชมชาติ      2 4 10 18 9 8 10 3 9 24 9 10 57 17 17 74
32906 ธนกฤต  เลยขามป้อม        2 5 10 19 10 0 8   8 27 10 10 56 10 12 68
32909 ธนบดี  ดำนิล       2 6 10 15 9 5 9   8 21 9 10 55 11 12 67
32913 ธรรศ  คำบรรลือ     2 7 10 17 9 0 8 1 9 21 9 10 55 15 15 70
32915 ธาม  ปภาวินถิรกุล        2 8 10 20 10 5 9   8 17 8 10 55 12 12 67
32923 นภัทร  ซื่อสัตย์สกุลัย       2 9 10 20 10 9 10 2 9 17 8 10 57 15 15 72
32930 นิสสรณ์  จันทร์สีทอง     2 10 10 18 9 0 8   8 23 9 10 54 14 14 68
32932 เนติพงศ์  แย้มหมื่นอาจ       2 11 10 13 8 10 10 1 9 21 9 10 56 15 15 71
32940 ปุณณพัฒน์  มหาไม้        2 12 10 11 8 5 9 4 10 24 9 10 56 13 13 69
32954 พิระพัฒน์  ภู่เพ็ง       2 13 9 10 8 0 8 1 9 17 8 10 52 10 12 64
32956 พีระกานต์  บุญถนอม       2 14 10 10 8 0 8   8 11 8 10 52 7 12 64
32976 รชต  บัญญัติ       2 15 10 15 9 0 8 3 9 21 9 10 55 11 12 67
32983 วชิรวิทย์  ศรพระขันธ์   2 16 10 12 8 0 8 1 9 17 8 10 53 12 12 65
33019 สุรบดินทร์  ทาวงศ์ษา     2 17 10 19 10 0 8   8 21 9 10 55 15 15 70
33028 อัครวิทย์  เผ่ากันทะ     2 18 10 19 10 10 10   8 27 10 10 58 16 16 74
33091 ชนกันต์  จิ๋วกาวี        2 19 10 13 8 0 8 1 9 21 9 10 54 10 12 66
33047 กฤตพร  เอี่ยมรอด         2 20 10 14 8 10 10 4 10 19 8 10 56 15 15 71
33053 กัญญาณัฐ  สอนทิพย์       2 21 10 15 9 10 10 3 9 30 10 10 58 12 12 70
33063 กานต์พิชชา  ม่วงสวัสดิ์      2 22 10 13 8 0 8 4 10 30 10 10 56 13 13 69
33065 กุลจิรา  ดิสกุล   2 23 10 15 9 0 8 10 10 30 10 8 55 15 15 70
33086 จุฑามาศ  ราชแผน   2 24 10 19 10 10 10 6 10 30 10 10 60 16 16 76
33096 ชไมกัญจน์  ปานสีดา       2 25 10 12 8 0 8   8 21 9 10 53 13 13 66
33108 ณัฏฐณิชา  ชัยชนะ         2 26 10 14 8 5 9   8 19 8 10 53 10 12 65
33113 ณัฐนรี  มณีเรือง         2 27 10 15 9 0 8 2 9 21 9 8 53 15 15 68
33117 ณัฐวรรณ  ทิพพะหา         2 28 10 20 10 10 10 6 10 30 10 10 60 15 15 75
33160 บัณฑิตา  จารี      2 29 10 12 8 5 9 3 9 30 10 10 56 11 12 68
33161 บัณฑิตา  นะมิตร   2 30 10 15 9 0 8 4 10 21 9 10 56 13 13 69
33173 ปัญจมา  น้อยบัว   2 31 10 20 10 10 10 5 10 30 10 10 60 12 12 72
33177 ปาริฉัตร์  บุญมี         2 32 10 12 8 0 8   8 30 10 8 52 14 14 66
33181 ปิยาภรณ์  ยอดโพธิ์ศรี   2 33 10 12 8 0 8 2 9 30 10 10 55 13 13 68
33195 พัณณิตา  ปัญญาสงค์       2 34 10 17 9 7 10 1 9 30 10 10 58 13 13 71
33199 พิมพ์นภัส  แก้วโมรา      2 35 10 19 10 9 10 10 10 30 10 10 60 14 14 74
33211 ภัทรศรี  เสือสีนาค       2 36 10 19 10 10 10 4 10 30 10 10 60 13 13 73
33237 วรรณ์ชนก  พวงแก้ว        2 37 10 17 9 0 8 3 9 24 9 10 55 13 13 68
33244 วิชญะดา  สิริบุญแก้ววโรดม   2 38 10 19 10 10 10   8 30 10 10 58 9 12 70
33280 สู่ขวัญ  วงศ์อุดมกุล     2 39 10 18 9 7 10 5 10 30 10 10 59 17 17 76
33292 อรไพลิน  สอนผุย   2 40 10 13 8 7 10 5 10 30 10 8 56 11 12 68
32857 จิลวัฒน์  เเสนสุข        3 1 10 11 8 5 9   8 18 8 10 53 10 12 65
32887 ณัฐพงษ์  สงเปรื่อง       3 2 10 10 8 5 9   8 20 9 10 54 15 15 69
32900 เเทนไท  รื้นรวย   3 3 10 13 8 0 8   8 23 9 10 53 10 12 65
32910 ธนวัฒน์  ปราจันทร์       3 4 10 13 8 0 8   8 16 8 10 52 15 15 67
32925 นรวิทธิ์  เชยพันธุ์      3 5 10 13 8 8 10   8 20 9 10 55 11 11 66
32980 รัชชานนท์  ไหวเคลื่อน   3 6 10 10 8 8 10   8 14 8 10 54 8 8 62
32982 โรจนศักดิ์  จันทร์สายทอง     3 7 10 10 8 0 8   8 14 8 10 52 7 12 64
32992 วิญญ์  นาถวีระนันท์      3 8 10 13 8 0 8   8 23 9 10 53 12 12 65
33022 อนามฤณ  พลมั่น     3 9 10 13 8 0 8   8 20 9 10 53 11 11 64
33042 กชวนา  เสือสุวรรณ        3 10 10 10 8 10 10 2 9 17 8 10 55 12 12 67
33071 จรรยวรรธ  นะวะแก้ว       3 11 10 18 9 7 10 1 9 23 9 10 57 13 13 70
33077 จิตกัญญา  ธรรมลิขิต      3 12 10 14 8 6 10   8 16 8 10 54 11 11 65
33083 จิราพร  เขียวเครือ       3 13 10 16 9 5 9   8 18 8 10 54 14 14 68
33087 เจนจิรา  มั่นมาก         3 14 10 17 9 6 10   8 18 8 10 55 12 12 67
33103 ญาณิศา  อินกลิ่น         3 15 10 12 8 10 10   8 18 8 10 54 12 12 66
33125 ดวงฤทัย  ตุ้นคำ   3 16 10 18 9 9 10 2 9 14 8 10 56 11 11 67
33130 ทิติยาภรณ์  อินต๊ะจา      3 17 10 14 8 10 10 1 9 16 8 10 55 10 12 67
33132 ธณัชพร  พรมทับ     3 18 10 12 8 6 10   8 18 8 10 54 11 11 65
33158 นิชาภา  มณีโรจน์         3 19 10 11 8 10 10 2 9 23 9 10 56 12 12 68
33165 เบญญาภา  ศรีภา     3 20 10 16 9 0 8   8 21 9 10 54 12 12 66
33166 ปกิตตา  ขำทัพ      3 21 10 10 8 10 10   8 20 9 10 55 8 12 67
33180 ปิยดา  เซียงจง     3 22 10 19 10 7 10   8 16 8 10 56 14 14 70
33197 พิชญธิดา  วิชชุรังษี     3 23 10 16 9 0 8   8 17 8 10 53 6 12 65
33201 พิมพ์มาดา  เเสงเจริญ     3 24 10 10 8 7 10   8 15 8 10 54 6 12 66
33205 ฟารีดา  สกนพันธุ์        3 25 10 12 8 9 10   8 20 9 10 55 14 14 69
33223 รวมพร  สอนบาลี     3 26 10 16 9 0 8   8 21 9 10 54 9 12 66
33250 ศรุตา  อุดล        3 27 10 12 8 7 10   8 15 8 10 54 11 11 65
33262 สิรพรพิมล  วุฒิบุตร      3 28 10 16 9 0 8   8 12 8 10 53 4 12 65
33286 อนัญญา  จำปาเครือ        3 29 10 15 9 5 9   8 18 8 10 54 14 14 68
33299 อารีภัทร  อินจันทร์      3 30 10 12 8 7 10   8 16 8 10 54 10 12 66
                                     
          a   b   c   d   e f        
        เต็ม -> 10 20ข้อ 10 แบบฯ 10 ย่อ 10 30ข้อ 10 10 60 20 20 80
เลขประจำตัว ชื่อสกุล   ห้อง เลขที่ น.1 น.2 น.2 น.3 น.3 น.4 น.4 น.5 น.5 น.6 รวม 60 กลางฯเดิม กลางฯใหม่ รวม 80


===========================================================================


คะแนนเก็บ 80 คะแนน วิชาคอมพิวเตอร์ 2  รหัสวิชา ง31105  รหัสครู 730 นายวัชระ  วงษ์ดี
น1= แบบฝึกหัดปฏิบัติการแปลงเลขฐาน + สอบซ่อมกลางภาค
น2=เขียนโปรแกรมภาษาซีเกี่ยวกับ Buffer and Not Gate
น3=แบบฝึกหัดตรวจสอบการแปลงเลขฐานและรหัสในทางคอมพิวเตอร์
น4=สรุปลอจิกเกต
น5=สรุปพีชคณิตบูลีน
น6= มาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดภาคเรียน


เลขประจำตัว ชื่อสกุล ห้อง เลขที่ น1 น2 น3 น4 น5 น6 60 กลางฯเดิม กลางฯใหม่ 80
30839 กฤตธี  ยารังษี   1 1 9 9 6 10 6 10 50 10 12 62
30841 กันตพงศ์  เจือจันทร์   1 2 9 10 10 10 9 10 58 20 20 78
30842 จิรัฏฐ์  ทานุพันธุ์สกุล    1 3 9 9 10 10 6 10 54 15 15 69
30843 ชญช์  อามระดิษฐ์       1 4 9 9 6 10 6 10 50 19 19 69
30844 ไชยภัทร  เกียรติรวี    1 5 9 9 6 10 6 10 50 12 12 62
30845 ณัฐภัทร  ศิริวิโรจน์   1 6 9 9 10 10 6 10 54 14 14 68
30848 ธาราดล  วงษ์สงวน       1 7 9 9 10 10 10 10 58 17 17 75
30849 นนทวัฒน์  ดีดทอง       1 8 9 9 10 10 9 10 57 19 19 76
30853 พสิษฐ์  หลักเมือง      1 9 9 10 10 10 10 10 59 19 19 78
30857 ภัทรภณ  บุญปาล   1 10 9 10 10 10 9 10 58 20 20 78
30858 ลัทธพล  แพ่งสภา 1 11 9 9 10 10 6 10 54 18 18 72
30884 พลภักร์  กันธะโน       1 12 9 8 10 10 7 10 54 11 12 66
30891 อนพัทย์  มูลโพธิ์ทอง   1 13 9 8 10 10 9 10 56 2 12 68
32738 กษิดิ์เดช  สุขใจ       1 14 9 9 10 10 6 10 54 13 13 67
30863 พัชรพร  กาวี     1 15 9 9 10 10 10 10 58 12 12 70
30865 ชนกนันท์  พรรณาศร      1 16 9 9 10 10 10 10 58 17 17 75
30867 ดวงกมล  ตันติพงษ์      1 17 9 9 10 10 10 10 58 14 14 72
30869 ปัณฑารีย์  วรรณพงษ์    1 18 9 10 6 10 10 10 55 17 17 72
30870 ปาณิศา  กัลยาณมิตร     1 19 9 9 7 6 9 10 50 14 14 64
30875 รินรดา  จารี     1 20 9 9 7 10 10 10 55 7 12 67
30876 วริศรา  รุ่งเรือง      1 21 9 9 6 10 7 10 51 17 17 68
30893 ณัฎฐธิดา  กองห้าห้อง   1 22 8 9 10 10 10 10 57 13 13 70
30894 ณัฐกานต์  บัวเป็ง      1 23 8 9 10 10 10 10 57 18 18 75
30895 ธัญลักษณ์  แหยมนาค     1 24 8 9 10 10 10 10 57 17 17 74
30899 พัชรมัย  เจริญตรา      1 25 8 9 10 10 10 10 57 19 19 76
30903 รมณียา  บุพศิริ        1 26 8 9 10 10 10 10 57 17 17 74
30904 วิลาสินี  พิมราช       1 27 9 9 10 10 6 10 54 5 12 66
30908 อาทิมา  มาจันทร์       1 28 8 8 6 10 6 10 48 14 14 62
30952 อนุตตรีย์  ธรรมลังกา   1 29 9 9 10 10 10 10 58 11 12 70
32108 วิภารัตน์  เกสุดา      1 30 9 9 10 6 10 10 48 11 12 66


===========================================================================คะแนนเก็บ 80 คะแนน วิชาการสร้างเว็บไซต์ รหัสวิชา ง30246  รหัสครู 730 นายวัชระ  วงษ์ดี
ม. 5/9 - ม.5/11
น.2 =  คะแนนมาเรียนฝึกปฏิบัติ Profile หรือช่วงเดือนพฤศจิกายน (ถ้าขาดเรียนหักครั้งละ 2 คะแนน ถ้าเข้าเรียนสายครั้งละ 1 คะแนน)
น.2 =  คะแนนมาเรียนฝึกปฏิบัติ Product หรือช่วงเดือนธันวาคม (ถ้าขาดเรียนหักครั้งละ 2 คะแนน ถ้าเข้าเรียนสายครั้งละ 1 คะแนน)
น.3 =  คะแนนมาเรียนฝึกปฏิบัติเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ (ถ้าขาดเรียนหักครั้งละ 2 คะแนน ถ้าเข้าเรียนสายครั้งละ 1 คะแนน)
น.4 =  ผลงานสร้างเว็บไซต์ประวัติส่วนตัว ( Profile )
น.5 = ผลงานสร้างเว็บไซต์นำเสนอสินค้า (Product)
น.6 =  แบบฝึกหัดการสร้างเว็บไซต์แบบมีตาราง (ก่อนสอบปลายภาค) + เป็นการสอบซ่อมกลางภาค


เลขประจำตัว ชื่อสกุล ห้อง เลขที่ น1 น2 น3 น4 น5 น6 60 กลางฯเดิม กลางฯใหม่ 80
30432 ธรรน์ธรรม  รักศรี         9 1 10 10 10 8 10 10 58 17 17 75
30436 ปฏิภาณ  เผือกเจียม        9 2 10 10 10 8 10 7 55 16 16 71
30488 พิสิทธิ์ชัย  เนื่องชัง    9 3 10 10 10 10 10 10 60 14 14 74
30539 ภูธเนศ  สุวรรณ์           9 4 10 10 8 10 10 10 58 18 18 76
30541 ศุภชัย  ประชาสนธิ์        9 5 10 10 8 10 10 10 58 16 16 74
30574 กฤษณพงศ์  หนุนยศ          9 6 10 10 10 10 10 10 60 13 13 73
30585 พชรพล  มณีคำ              9 7 10 10 6 7 6 5 44 17 17 61
32186 จิรวัฒน์  ทิพละ           9 8 10 8 10 9 10 10 57 11 12 69
32220 ไพบูลย์  เนียมพูล         9 9 10 10 10 10 10 10 60 10 12 72
32221 ภูรีพัฒน์  อภิสิทธิ์ภาคภูมิ     9 10 10 10 10 9 10 10 59 17 17 76
32725 อาแว  อาแซบากา            9 11 10 10 8 8 10 10 56 9 12 68
29821 ภัสสร  กันทะสาร           9 12 10 10 10 10 6 10 56 18 18 74
30455 ณัฐวรรณ  สิงห์คูณ         9 13 10 10 10 9 10 10 59 17 17 76
30469 รัตติกาล  วิบูลย์สมบัติ   9 14 10 10 8 10 10 10 58 17 17 75
30474 สตรีรัตน์  สุบิน          9 15 10 10 10 9 10 10 59 10 12 71
30552 ชลาธร เครือแขม 9 16 10 10 10 10 10 10 60 12 12 72
30555 ณหทัย  แย้มโชติ           9 17 10 10 6 10 10 10 56 12 12 68
30559 ธีราพร  รอดคุ้ม           9 18 10 10 10 10 10 10 60 17 17 77
30561 ปานชีวา  พรมบุญชู         9 19 10 10 10 10 10 10 60 13 13 73
30596 กัญญารัตน์  บ้านกล้วย     9 20 10 10 10 9 8 10 57 14 14 71
30598 เจนจิรา  เสือบุญมี        9 21 10 10 10 10 10 10 60 13 13 73
30618 หงษ์หยก  ขำศิริ           9 22 10 10 10 9 10 10 59 12 12 71
30619 อรยา  นิลสุขุม            9 23 10 10 10 10 10 10 60 16 16 76
30620 อรสา  สัตยานุรักษ์        9 24 8 10 8 7 7 10 50 12 12 62
32177 ธิดารัตน์  ยาดิบ          9 25 10 10 10 10 10 10 60 14 14 74
32182 สุนิตา  กาญจนาโรมนต์      9 26 10 10 8 5 5 10 48 13 13 61
32197 ศกลวรรณ  ปะธิปะ           9 27 10 10 6 10 6 10 52 10 12 64
32213 กวินนา  มั่งมูลมี         9 28 10 10 10 5 5 10 50 10 12 62
32215 ปวีณา  เชื้ออ่ำ           9 29 10 10 10 10 10 10 60 13 13 73
32229 ญาณิศา  ยอดบุญเรือง       9 30 10 10 10 10 7 10 57 3 12 69
30444 ศุภกิจ  แสนคำหล้า         10 1 10 8 8 9 10 10 55 3 12 67
30480 ณัฐพสิษฐ์  วงษ์เสนสะ      10 2 10 10 10 9 6 10 55 3 12 67
30484 ธนพล  เนียมก้อน           10 3 10 8 10 9 6 10 53 11 12 65
30487 พงศ์พล  พนาพิทักษ์        10 4 8 8 10 6 10 10 52 3 12 64
30495 อนุพร  วงษ์หนู            10 5 10 10 10 9 10 10 59 11 12 71
30538 ภานุเดช  ยาใจดี           10 6 6 6 6 6 6 10 40 2 12 52
30586 ภูตะวัน  อยู่สุขสวัสดิ์   10 7 10 10 10 9 6 10 55 1 12 67
30590 ศุภกร  จีนเพชร            10 8 10 10 8 6 10 10 54 4 12 66
30591 สิทธิชัย  มูลนิ่ว         10 9 8 6 6 6 10 10 46 3 12 58
30625 ณัฐชนน  โม้ฟู             10 10 8 10 8 6 6 10 48 1 12 60
30628 ณัฐพล  ต่ายโพธิ์          10 11 10 6 10 9 10 10 55 1 12 67
30648 โสภณ  วิโยธา              10 12 8 6 8 9 10 5 46 3 10 56
32168 ณัฐกิตต์  เริ่มแรก        10 13 10 6 8 9 10 10 53 1 12 65
32169 ธนพล  สัตยธรรม            10 14 8 6 6 5 5 10 40 3 12 52
32171 พัชรพงษ์  จันทร์นา        10 15 10 10 10 9 6 10 55 1 12 67
32172 ภาณุวัตร  แซ่ลิ้ม         10 16 10 10 10 6 10 10 56 16 16 72
32173 มนัสวี  พักนาค            10 17 10 6 8 9 10 10 53 5 12 65
32175 อำนาจ  ทำเอี่ยม           10 18 10 6 6 6 10 5 43 5 10 53
32184 กฤษฎา  กองพล              10 19 10 10 8 6 10 10 54 0 12 66
32188 ปรเมศร์  โคตรพุ้ย         10 20 4 6 6 5 5 5 31 19 19 50
32190 สุกฤษฎิ์  คตเชย           10 21 8 6 8 6 10 5 43 8 10 53
32199 ธนาชิต  แก้วแปง           10 22 10 6 8 7 7 10 48 7 12 60
32203 วัทน์สิริ  แซ่ย่าง        10 23 6 6 6 5 5 10 38 3 12 50
32209 นรากรณ์  บุญปัน           10 24 10 6 6 5 5 10 42 2 12 54
29927 สุดารัตน์  เรืองทอง       10 25 10 10 10 5 5 10 50 8 12 62
30655 ธนภรณ์  ผลเอก             10 26 10 6 10 9 7 10 52 6 12 64
32205 ชุติมน  จิตโสภา           10 27 10 8 10 8 10 10 56 6 12 68
29797 ศุภากร  ชูดี              11 1 7 4 2 5 5 8 31 9 10 41
29892 ธีรภัทร  ลาภบำรุง         11 2 6 7 4 5 6 10 38 0 12 50
29901 ศิวะ  วงษ์วัน             11 3 5 4 4 5 5 5 28 3 10 38
29950 วรพล  แก้วหล้า            11 4 4 6 2 6 5 5 28 5 10 38
30382 เชาว์วรรธน์  สุขหร่อง     11 5 10 6 6 6 7 10 45 11 12 57
30435 บุญฤทธิ์  สิทธิบาล        11 6 7 6 2 5 5 5 30 17 17 47
30442 วรพรต  ตันสุวรรณรัตน์     11 7 10 6 6 5 5 10 42 7 12 54
30477 กฤษฎา  การะภักดี          11 8 8 6 6 5 5 10 40 7 12 52
30577 จิรายุส  สาคร             11 9 10 8 6 5 5 5 39 4 10 49
30579 ฐิติ  เครืออยู่           11 10 10 10 10 10 10 10 60 6 12 72
30624 ชัยวัฒน์  ฟักผล           11 11 10 10 10 10 10 10 60 7 12 72
30640 วงศธร  ทนุศักดิ์          11 12 9 10 10 10 8 10 57 19 19 76
30643 วันเฉลิมชัย  เข็มครุธ     11 13 9 10 6 7 7 10 49 4 12 61
30644 สรณ์สิริ  วงศ์แสน         11 14 9 10 8 7 8 5 47 1 10 57
32170 ธนารัชย์  สุรินทร์        11 15 8 6 10 10 8 5 47 2 10 57
32174 ศรายุธ  เทียบสา           11 16 9 8 6 5 5 10 43 7 12 55
32176 แอนโทนีโอ  จูเนียร์  ร็อชชี่   11 17 7 6 2 5 5 5 30 1 10 40
32185 กิตติคุณ  จอมเมืองมา      11 18 10 10 10 10 8 10 58 3 12 70
32187 ณัฐภูมิ  สิงหมณี          11 19 10 6 7 7 7 5 42 11 10 52
32200 ธัชชัย  โดดเดี่ยว         11 20 10 10 10 7 7 10 54 7 12 66
32210 ภูวิศ  มณีสุ              11 21 5 6 5 5 5 10 36 9 12 48
32211 รัชชานนท์  เขียวเหลือง    11 22 10 6 7 6 6 5 40 14 14 54
32219 นวัตกรณ์  กลิ่นนวล        11 23 8 7 7 5 5 10 42 10 12 54
32227 สุรพศ  แก้วหลิม           11 24 5 7 4 5 5 5 31 9 10 41
32717 ธีรกฤต  มีแก้วแทน         11 25 9 8 6 7 6 5 41 18 18 59
30362 เบญจวรรณ  จันทร์เกิด      11 26 9 8 10 7 7 10 51 4 12 63
30595 กนิษฐ์  สุขพันธ์          11 27 7 8 6 8 8 10 47 0 12 59
30661 พิชชากร  สืบมาศ           11 28 9 10 10 7 7 10 53 8 12 65
32195 รัตติกานต์  แป้นพรม       11 29 7 10 4 8 8 10 47 9 12 59
32218 ไอรดา  จุฑะรัตน์          11 30 8 9 10 10 7 10 54 12 12 66
   


เข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม