http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

กลับหน้าหลัก | รับสมัครฯ | เข้าสู่ระบบบทเรียนฯ | quizizz.com | Facebook กลุ่ม Z หาคุณภาพฯ | FB. กลุ่ม A หาประสิทธิภาพฯ | FB. กลุ่ม B หาผลสัมฤทธิ์ฯ | FB. กลุ่ม C เรียนปกติฯ | FB. กลุ่ม D รร.อื่นๆ ผลการ
วิจัยฯ
   งานวิจัยบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์
และระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี โรงเรียนตากพิทยาคม
ขอรับเงินทุนการศึกษาจากผู้วิจัย หลังเข้าร่วมวิจัยฯ ที่ tps.comsci.info
(กลุ่ม Z หาคุณภาพของแบบทดสอบภาษาซี ม.5/1 - ม.5/11 ปีการศึกษา 2561 ใช้ PC. หรือ SP.)
(กลุ่ม A หาประสิทธิภาพของบทเรียนฯภาษาซี ม.4/1 ปีการศึกษา 2561 ใช้ PC.)
(กลุ่ม B หาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนฯภาษาซี ม.4/2 - ม.4/4 ปีการศึกษา 2561 ใช้ PC. )
(กลุ่ม C เรียนปกติ(ทางออนไลน์) ม.4/2 - ม.4/4 ปีการศึกษา 2561 ใช้ ใช้ PC. หรือ SP.)
(กลุ่ม D โรงเรียนอื่นๆ ม.ปลาย ม.4 - ม.6 ปีการศึกษา 2561 ใช้ PC. หรือ SP.)
Welcome to The development of e-Learning Using Transactional Strategies Instruction and the Automatic Applications Grader System on C Language Programming for Grade 10 Students at Takphitthayakhom School.


***ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานวิจัยของเว็บไซต์ tps.comsci.info
26 เม.ย. 2561 : ---> เนื่องจากก่อนหน้ามีผู้สมัครเพียง 2 คน จึงประกาศเชิญชวน*รับสมัครนักเรียน ม.4/1 - ม.4/4 โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมศึกษาเรียนรู้ผ่านบทเรียนฯ ทางออนไลน์ ที่ลิงก์นี้ http://moodle.comsci.info/moodle สำหรับการเปิดระบบทดสอบจะแจ้งใน Facebook กลุ่ม สมัครเพื่อรอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผู้ทำแบบทดสอบฯ ได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดระบบหรือโควต้าเต็มที่ลิงก์นี้ https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10214497817911844&set=a.10210123049945379.1073741957.1611951067&type=3&theater


25 เม.ย. 2561 : ---> ประกาศเชิญชวน*รับสมัครนักเรียน ม.5/1 - ม.5/11 โรงเรียนตากพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 เข้าร่วมทดสอบภาษาซีที่เว็บไซต์ https://quizizz.com/join มี 71 ข้อ ใช้เวลาทำไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที สำหรับการเปิดระบบทดสอบจะแจ้งใน Facebook กลุ่ม ซึ่งสามารถใช้ Smart Phone , PC หรือ Notebook ได้ (กลุ่ม Z จำนวนโควต้า 40 คน) สมัครเพื่อรอรับรหัส 6 หลักและรหัสผู้ทำแบบทดสอบฯ ได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดระบบหรือโควต้าเต็มที่ลิงก์นี้ https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10214497817911844&set=a.10210123049945379.1073741957.1611951067&type=3&theater


23 เม.ย. 2561 : ---> ประกาศเชิญชวน*รับสมัครนักเรียน ม.ปลาย (ม.4 - ม.6) ทุกโรงเรียน ทั่วประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมทดสอบภาษาซีที่เว็บไซต์ https://quizizz.com/join มี 70 ข้อ ใช้เวลาทำไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ระบบจะเปิดวันอังคารที่ 24 เม.ย. 2561 ช่วงเวลา 17.00 น. - 22.00 น. ซึ่งสามารถใช้ Smart Phone , PC หรือ Notebook ได้ (กลุ่ม D จำนวนโควต้า 40 คน โรงเรียนละไม่เกิน 1 คน นักเรียนควรมีบัญชีธนาคารในการรับทุนการศึกษาจากผู้วิจัย) สมัครเพื่อรอรับรหัส 6 หลักและรหัสผู้ทำแบบทดสอบฯ ได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดระบบหรือโควต้าเต็มที่ลิงก์นี้ https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10214497817911844&set=a.10210123049945379.1073741957.1611951067&type=3&theater

22 เม.ย. 2561 : ---> ด่วน! ประกาศรับสมัครนักเรียน ต.พ. ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560 (ม.4 - ม.6 สำหรับกลุ่มนี้จะเน้นโครงการห้องเรียนพิเศษ ได้แก่ แผนการเรียน ESMTE SME Pre-Engineering MEP และโครงการ EIS ) เข้าร่วมวิจัยกลุ่มหาคุณภาพหรือหาความยากง่ายของแบบทดสอบภาษาซี(หรือกลุ่ม Z) และรับทุนการศึกษาจากผู้วิจัย ซึ่งควรมีความรู้หรือเคยเรียนด้านภาษาซี **เพื่อทำการทดสอบภาษาซีทางออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชันชื่อ QUIZIZZ   ( https://quizizz.com/join ) จำนวน 40 คน มีทั้งหมด 71 ข้อ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที เก็บ 100 คะแนนเต็ม (*เงินทุนการศึกษาจากผู้วิจัย มอบให้นักเรียนไม่เกิน 100 บาทหรือเท่ากับผลการทดสอบต่อนักเรียนหนึ่งคน)
คุณสมบัติเบื้องต้น เคยเรียนภาษาซีมาแล้ว มีความรู้ด้านภาษาซีเป็นอย่างดี ซึ่งต้องมี Facebook ส่วนตัว สามารถใช้ Smart Phone หรือเครื่องพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ในการทดสอบได้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน การเปิดหรือเข้าสู่ระบบทดสอบ QUIZIZZ มีดังนี้
            - เข้าสู่ระบบทดสอบฯครั้งที่ 1 วันที่ 23 เม.ย. 2561 ช่วงเวลา 15.00 - 18.00 น. (ปิดระบบแล้ว รายงานผลไม่มีผู้สมัคร)
            - เข้าสู่ระบบทดสอบฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เม.ย. 2561 ช่วงเวลา 17.00 - 22.00 น. (ปิดระบบแล้ว รายงานผลไม่มีผู้สมัคร)

การรับเงินทุนฯ จะใช้คะแนนเพียง 1 ครั้ง
การประกาศผลจะแสดงคะแนนและรหัสผู้เข้าร่วมวิจัย จะไม่เปิดเผยชื่อ-นามสกุลนักเรียน ซึ่งเป็นความลับในงานวิจัย
รับสมัครด่วน! ที่ Facebook ชื่อ "วัชระ วงษ์ดี" https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10214497817911844&set=a.10210123049945379.1073741957.1611951067&type=3&theater หมายเหตุ ผู้สมัครกลุ่ม Z นี้ ต้องไม่ใช่กลุ่มอื่นๆหรือซ้ำกับกลุ่มอื่นๆ**แหล่งเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนปกติ(ทางออนไลน์) และออกแบบทดสอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี ได้แก่ลิงก์นี้ http://wbi.ohonline.in.th/cp/unit2_3.html#t2.4   และ   http://www.jaturapad.com/online-class/c22 เม.ย. 2561 : ---> ด่วน! ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเน้นห้องเรียนโครงการอาเซียนได้แก่ ม.5/8 - 5/11 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนตากพิทยาคม เพื่อศึกษาพร้อมทำแบบทดสอบและ*รับทุนการศึกษาจากผู้วิจัย ผ่านระบบบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์และระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาซี คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องมี Facebook ส่วนตัว เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เริ่มพิจารณาจัดกลุ่มหลังสมัครตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน การเปิดระบบบทเรียนฯ มีดังนี้
            - เปิดระบบบทเรียนฯ สำหรับกลุ่ม Z หาประสิทธิภาพของบทเรียนฯภาษาซี ม.5/8-11 หรือ ม.6/8-11 ปีการศึกษา 2561 ใช้ PC. หรือ Smart Phone จำนวน 40 คน ในช่วงวันที่ 24 - 25 เม.ย. 2561

(*เงินทุนการศึกษาจากผู้วิจัย มอบให้นักเรียนไม่เกิน 100 บาทหรือเท่ากับผลการทดสอบต่อนักเรียนหนึ่งคน)
รับสมัครด่วน! ที่ Facebook ชื่อ "วัชระ วงษ์ดี" ลิงก์นี้ https://web.facebook.com/photo.php?fbid=10214497817911844&set=a.10210123049945379.1073741957.1611951067&type=3&theater ( หมายเหตุ ผู้สมัครกลุ่มตัวอย่างนี้ ต้องเลือกหรือเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและไม่ซ้ำกับกลุ่ม Z )


--> เข้าสู่ระบบบทเรียนฯ ทางออนไลน์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมข้อมูลทั่วไป ล่วงหน้าได้ที่ลิงก์นี้ http://moodle.comsci.info/moodle <---


(*หมายเหตุ ตามเงื่อนไขของการรับเงินทุนการศึกษาจากผู้วิจัย หลังเข้าร่วมวิจัยประเภทกลุ่มต่างๆ แหล่งสนับสนุนเงินทุนวิจัยฯ คือ โครงการ สควค. สังกัด สสวท. สกอ. และ สพฐ.       *ผู้รับผิดชอบงานวิจัยนี้คือ   นายวัชระ วงษ์ดี     ครูโรงเรียนตากพิทยาคม     อำเภอเมืองตาก     จังหวัดตาก )
***ข้อมูลบนเว็บเพจนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารการพิจารณาหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
เอกสารการส่งเงินทุนจาก สสวท. ในโครงการ สควค. ไปยังนักศึกษา ป.โท เพื่อเป็นค่าวิทยานิพนธ์หรือค่าวิจัย จำนวน 4 งวด- .....................................................................

แนะนำ Link ของเว็บไซด์ดังต่อไปนี้
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม
2. เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)