http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม
ที่เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบัน
-21/04/2556 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ผู้เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ช่วงระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ทั่วประเทศ    อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซด์ภาคภาษาอังกฤษที่นี่ http://www.comsci.info/tps/

-21/04/2556 :
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ศึกษา(สอวน.) ค่าย 2  ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   ประจำปีการศึกษา 2555   มีทั้งหมด 3  สาขา จำนวน  6  คน  ซึ่งเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ    ดังต่อไปนี้   

1. สาขาคณิตศาสตร์
     1.1 นายคณิน   จำนงไทย
2. สาขาคอมพิวเตอร์
     2.1 นายวทัญญู   ดำรงโภคภัณฑ์
3. สาขาดาราศาสตร์ 
     3.1 เด็กหญิงสิริกร    ไกรสมเดช  (ม.ต้น)
     3.2 เด็กชายณัฐวัฒน์   อารยิกานนท์   (ม.ต้น)
     3.3 นายภูริภัทร์   สิงห์จู   (ม.ปลาย)
     3.4 นายอมรเทพ   สุขสันติ์  (ม.ปลาย) 
ที่มาต้นฉบับของเอกสาร : www.sci.nu.ac.th/posn_nu/
ที่มาภาคภาษาอังกฤษ :   www.comsci.info/tps/ และเว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม www.tps.ac.th

 
- ครูวิทยากรในโครงการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2555
1. ครูวัชระ  วงษ์ดี   สาขาคอมพิวเตอร์
2. ครูสมรภูมิ  อ่อนอุ่น   สาขาคณิตศาสตร์
 

- ครูประจำศูนย์ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนตากพิทยาคม
1. ครูสุทิน  คำน่าน
2. ครูวฤนดา   เข็มพิลา

 
- ข้อมูลครู-อาจารย์ประจำศูนย์ สอวน.  สาขาคอมพิวเตอร์   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2555 
1. หัวหน้าทีม คือ  อาจารย์วุฒิพงษ์  เรือนทอง
2. รองหัวหน้าทีม คือ  ดร.เกรียงศักดิ์  เตมีย์
3. ครูพี่เลี้ยง คือ ครูวัชระ  วงษ์ดี

 
 
- นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน. ค่าย 2 ทุกคน  จะได้ไปแข่งขันในระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.  2556  หรือ ค.ศ. 2013  ดังต่อไปนี้
1. สาขาคอมพิวเตอร์ 
     การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 9 (The Ninth Thailand Olympiad in Informatics: 9th TOI 2013)” โดยกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  http://www.tutoi9.com/
 
2.  สาขาคณิตศาสตร์  
    การแข่งขันระดับประเทศจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีระหว่างวันที่13-17 พฤษภาคม 2556  ที่มา  :  http://math.buu.ac.th/doc/10123.pdf
 
3.  สาขาดาราศาสตร์
     การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2556    ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      ที่มา :   http://www.wu.ac.th/th/news/2589


 
- ข้อมูลหลักสูตรโอลิมปิก สอวน. แต่ละสาขาวิชา ที่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคมจะใช้ในการแข่งขันระดับชาติ  ดังนี้
1. หลักสูตรคณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน.   http://www.posn.or.th/images/stories/MaSyllabus.pdf 
2. หลักสูตรคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.     http://www.posn.or.th/images/stories/CoSyllabus.pdf 
3. หลักสูตรดาราศาสตร์โอลิมปิก สอวน.  http://www.posn.or.th/images/stories/syllabus-tao.pdf
4. หลักสูตรฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน.  http://www.posn.or.th/images/stories/PySyllabus.pdf
5. หลักสูตรเคมีโอลิมปิก สอวน.  http://www.posn.or.th/images/stories/ChSyllabus.pdf
6. หลักสูตรชีววิทยาโอลิมปิก สอวน. (ธรรมนูญ)  http://www.posn.or.th/images/stories/statutes-tbo.pdf
 
 
- ที่มาของโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ   :  
http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=6&id=47&Itemid=149

 
- ข้อมูลสำหรับนักเรียนทุกคนที่เตรียมตัวสอบ สอวน. ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษาหน้า
http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=53&Itemid=161

 
- คลังหรือแนวข้อสอบโอลิมปิกคอมพิวเตอร์
http://www.cp.su.ac.th/sutoi8/problemset/


เข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม