http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
และกำหนดการปฏิบัติงานของนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนตากพิทยาคม   อำเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบัน
-24/04/2556 : ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2556 และกำหนดการปฏิบัติงานของนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนตากพิทยาคม ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2556 (จากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2556) ดาวน์โหลดที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-calendar-2556-edit1.xls

ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-calendar-2556-edit1.xlsฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2556กำหนดการปฏิบัติงานของนักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 (ห้องเรียนปกติ)
ดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดที่นี่ http://tps.comsci.info/tps-calendar-2556-edit1.xlsฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2556
เข้าสู่เว็บไซด์หลักที่เกี่ยวข้อง
1. เว็บไซด์โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก
2 . เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม