หน้าหลัก

1. ศูนย์อาเซียนศึกษา
ร.ร. ตากพิทยาคม

1.1เกี่ยวกับศูนย์อาเซียนศึกษาฯ 1.2 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์ฯ
1.3 ประวัติความเป็นมาของศูนย์ฯ
1.4 วัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ
1.5 ที่ปรึกษาของศูนย์ฯ
1.6 รูปภาพกิจกรรมของศูนย์ฯ
1.6.1 กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
1.6.2 ทัศนศึกษา ณ ประเทศ Myanmar
1.6.3 ทัศนศึกษา ณ ประเทศ Myanmar

-------------------------
ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
2.1 ข้อมุลทั่วไป
2.2 ความเป็นมา
2.3 ประชาคมอาเซียน
2.4 กฎบัตรอาเซียน
2.5 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
2.6 อาเซียน +3 +6
2.7ไทยกับอาเซียน

-------------------------
ข้อมูลประเทศสมาชิก
3.1 ราชอาณาจักรไทย
3.2 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
3.3 สาธารณรัฐสิงคโปร์
3.4 มาเลเซีย
3.5 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
3.6 บรูไน ดารุสซาลาม
3.7 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
3.8 ราชอาณาจักรกัมพูชา
3.9 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3.10 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

-------------------------
สาระน่ารู้
4.1 วีดีทัศน์และสาระน่ารู้
เกี่ยวกับอาเซียน

4.2 เพลงประจำอาเซียน
4.3 คำศัพท์อาเซียน
4.4 เอกสารอาเซียน
4.5 ฝึกพูดภาษาอาเซียน
4.6 เรื่องน่ารู้อื่นๆ

-------------------------