ประกาศผลการส่งรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละโรงเรียน  

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64   ปีการศึกษา 2557

ระดับเขตพื้นที่ สพม. 38     จังหวัดตาก กลุ่ม 1     จุดการแข่งขันที่ 3    

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.53 น.

เว็บไซด์สำหรับประสานงานคือ  http://tps.comsci.info    

เว็บไซด์สำหรับจัดงานคือ http://www.north64.sillapa.net/sm-tak1/    

โรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง

แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการวันที่ 12-13 กันยายน2557

ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                              

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

นางสาวนิติพร  พรมกรณ์      ขอเพิ่มเป็นกรรมการการแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                    ไม่เปลี่ยนแปลง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                ไม่เปลี่ยนแปลง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                              

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย       

นางอุดมรัตน์  พลนิรันดร์      ขอเพิ่มเป็นกรรมการการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น           

ขอตัดชื่อออกจากการแข่งขันโครงงานอาชีพ   ชื่อนางสาวกนกวรรณ  ดวงกมล  กรรมการ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                               

1.ขอเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันโครงงานอาชีพ   ชื่อนางสาวกนกวรรณ  ดวงกมล      มาเป็นกรรมการ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน(ขนมไทย)

2.นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสาร      ขอเพิ่มเป็นกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและม.ปลาย      การแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา  นำชื่อออก ชื่อ  นางแน่งน้อย ทิพย์สุทะไม่มีการแข่งขันรายการนี้

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ขอส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตกรรมครั้งที่64

การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

ม.ต้น

นางนพวรรณ  ปัญญาดี

การแข่งขันสุนทรพจน์

ม.ปลาย

นางสาวอรทัย  ใจใส

การแข่งขันคณิตคิดเร็ว

 

นางสาวลำภู  จันทร์พรม

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.ต้น

นางพัชรี  พุทธิกานท์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย

นางนงนุช  พันธ์พืช

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์

ม.ต้น

นางสาวนิสา  จินนา

การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย

นางนงนุช  มนเฑียรชัย

เครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน

ม.ต้น

นายนพพร  สุรจันทร์กุล

เครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล

ม.ต้น

นายนพพร  สุรจันทร์กุล

กลุ่มสาระสังคมศึกษา

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม

 

นายเชษฐา กันนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม  ขอส่งรายชื่อกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตกรรมครั้งที่64

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

2D Animation

ม.ต้น

นายสะอาด หลอมทอง

Web CMS

ม.ต้น

นายสะอาด หลอมทอง

ออกแบบสิ่งของเครื่องใช้

ม.ปลาย

นายสะอาด หลอมทอง

Web Editor

ม.ปลาย

นายสะอาด หลอมทอง

Text Editor

ม.ปลาย

นายสะอาด หลอมทอง

โครงงานอาชีพ ม.ต้น

ม.ต้น

นางพิมพิรา  สอนเนียม

โครงงานอาชีพ ม.ปลาย

ม.ปลาย

นางพิมพิรา  สอนเนียม

กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

ไม่ส่งกรรมการ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ไม่ส่งกรรมการ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

Multi Skill Competition

ม.ต้น

นางยุพิน แก้วคำ

 

ม.ปลาย

Mr.Motto  Nathaneil Baru

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านตาก"ประชาวิทยาคาร"

 

                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                คณะกรรมการ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ   ประกอบด้วย

1. นางอรุณพรรณ   การกล้า                               ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันสุนทรพจน์      ประกอบด้วย

1.  นายพีรพล  สุรจันทร์กุล                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

                การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง

   กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท)      ประกอบด้วย

                1. นางสุเนตร   ชัยแก้ว                                          ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีดังนี้

การแข่งขันสุนทรพจน์      ประกอบด้วย

1. นางอรวรรณ   คงปาน                                      ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

                การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง

    ๖.๑ อินทรวิเชียรฉันท์ (๘ บท)

                1. นางสาวขวัญฤทัย  โพธิเสน                            ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                คณะกรรมการ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์   ประกอบด้วย

1. นายอนุภัทร   พรมเสน                      ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย

1. นางสาวพิทยา   กันทากาศ                              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้นดิน)   ประกอบด้วย

1. นางสาวอรณี   เขียวไสว                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”                                           

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)    ประกอบด้วย

1. นางสาวอรณี   เขียวไสว                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”           

 

 

 

 

 

 

 

                               

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์   ประกอบด้วย

1. นางธิดา   อู่ไทย                                 ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

                คณะกรรมการ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6

การแข่งขันละครประวัติศาสตร์   ประกอบด้วย

1. นางชลอ   พิมพรม                                             ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันเพลงคุณธรรม   ประกอบด้วย

1. นางพรทิพย์   เตจ๊ะ                                           ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันเพลงคุณธรรม   ประกอบด้วย

1. นางพรทิพย์   เตจ๊ะ                                           ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม   ประกอบด้วย

1. นางบุษบา   สิงห์ไฝแก้ว                   ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ     

                คณะกรรมการ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee   ประกอบด้วย

1. นางวนิดา   พลอยมา                        ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)   ประกอบด้วย

1. นางสาวดาวรุ่ง  แหงมปาน                              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit   ประกอบด้วย

1. นายมงคล  สุนทรีสุริยพงษ์                               ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันพูดภาษาจีน   ประกอบด้วย

1. นางสาวธัญลักษณ์          รัตนหิรัญวงศ์         ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee   ประกอบด้วย

1. นางวนิดา   พลอยมา                        ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขัน Multi Skills Competition   ประกอบด้วย

1. นางสาวสุปราณี   ตองใจ                 ครูโรงเรียนครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ด้านการงานอาชีพ)    

คณะกรรมการ ด้านการงานอาชีพ   มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น    ประกอบด้วย

1. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย                 ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่   ประกอบด้วย

1. นายสรวิชญ์  เครือตา                                       ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันโครงงานอาชีพ   ประกอบด้วย

1. นายสุทัศน์  เฉลยทัศน์                                      ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันแปรรูปอาหาร   ประกอบด้วย

1. นางยุพิน  ชัยชนะ                                              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่   ประกอบด้วย

1. นายสรวิชญ์  เครือตา                                       ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันโครงงานอาชีพ   ประกอบด้วย

1. นายสุทัศน์  เฉลยทัศน์                                      ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันแปรรูปอาหาร   ประกอบด้วย

1. นางยุพิน  ชัยชนะ                                              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ด้านคอมพิวเตอร์)    

คณะกรรมการ ด้านคอมพิวเตอร์   มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (๒D Animation)   ประกอบด้วย

1. นายพิทยา   สุขแจ่ม                                          ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย

1. นายพิทยา   สุขแจ่ม                                          ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย

๑. นางนิตยา   นวลนิ่ม                                          ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์    ประกอบด้วย

๑. นางนิตยา   นวลนิ่ม                                          ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์   ประกอบด้วย

1. นางสาวกรรณิการ์   หมูปิน                              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์   ประกอบด้วย

๑. นายวรนิพิฐ   ปาลา                                          ครูโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

๒. นางสาวกรรณิการ์   หมูปิน                             ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

๓. นางสาวรัชนก   จินะตา                    ครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ด้านหุ่นยนต์)    

คณะกรรมการ ด้านหุ่นยนต์   มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี   ประกอบด้วย

๑. นางนิตยา   นวลนิ่ม                                          ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี    ประกอบด้วย

๑. นางนิตยา   นวลนิ่ม                                          ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

คณะกรรมการ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย

1. นายธีรวัช  นิลขลัง                                             ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา   ประกอบด้วย

1. นายธีรวัช  นิลขลัง                                             ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”    

การแข่งขันวาดภาพระบายสี      

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี     

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด    

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น    

การแข่งขันประติมากรรม       ประกอบด้วย

1. นางสาวจันจิรา   ขามะวัน                                ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระดนตรี (การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทยและขับร้อง) 

   การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

     การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

            การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

  การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง  ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

  การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์                  ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน   ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันระบำมาตรฐาน    ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์    ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์      ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”    

การแข่งขันวาดภาพระบายสี      

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี       

การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  

การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด    

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น    

การแข่งขันประติมากรรม    ประกอบด้วย

1. นางสาวจันจิรา   ขามะวัน                                ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน   ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันระบำมาตรฐาน    ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์    ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์      ประกอบด้วย

1. ว่าที่ ร.ต.ไกรวุฒิ   พุ่มเรียบ              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว   ประกอบด้วย

๑. นางสาวณัฐธิดา   ทิอุด                    ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

2. นางสาวดุจคณิศร   คงเมือง             ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

คณะกรรมการ มีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

   การประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ประกอบด้วย

1.นายธีรวัช  นิลขลัง                              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

   การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน   ประกอบด้วย

                1. นางสาววนิดา  แสนเปา                   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

   Cross word   ประกอบด้วย

1. นางสาวพัทธนันท์   สวัสดี                                ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

   คำคม   ประกอบด้วย

1. นางสุเนตร  ชัยแก้ว                           ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 

   การประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ประกอบด้วย

1.นายธีรวัช  นิลขลัง                              ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

   การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน   ประกอบด้วย

                1. นางสาววนิดา  แสนเปา                   ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ 

   Cross word   ประกอบด้วย

1. นางสาวพัทธนันท์   สวัสดี                                ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

   คำคม   ประกอบด้วย

1. นางสุเนตร  ชัยแก้ว                           ครูโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”

 

 

โรงเรียนผดุงปัญญา

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3     โรงเรียนผดุงปัญญา

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (มัธยมศึกษาตอนต้น)

1

การแข่งขันประติมากรรม

เสนอขอเป็นกรรมการจากภายนอก

2

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครูอัตราจ้าง

3

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

4

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

5

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครู

6

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

7

การแข่งขันเดี่ยวซออู้

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

8

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

9

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

10

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

11

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

12

วงเครื่องสายวงเล็ก

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครูอัตราจ้าง

13

วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครูอัตราจ้าง

14

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

15

วงอังกะลุง

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครูอัตราจ้าง

16

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

17

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

18

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

19

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

20

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

21

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

22

การประกวดขับขานประสานเสียง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

23

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

นางธิดา  ปิ่นพาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

ครู

24

การแข่งขันระบำมาตรฐาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

นายกมล  หอมหวน

ครูอัตราจ้าง

25

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

นางธิดา  ปิ่นพาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

ครู

26

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

นางธิดา  ปิ่นพาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

ครู

27

การแข่งขันการแสดงตลก (ระดับมัธยมศึกษา)

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

28

การแข่งขันมายากล

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

29

การแข่งขันวงดนตรีสากลประเภทสตริง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

 

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

1

การแข่งขันประติมากรรม

เสนอขอเป็นกรรมการจากภายนอก

2

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครูอัตราจ้าง

3

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

4

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

5

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครู

6

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

7

การแข่งขันเดี่ยวซออู้

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

8

การแข่งขันเดี่ยวจะเข้

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

9

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

10

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

11

การแข่งขันขับร้องเพลงไทย

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

12

วงอังกะลุง

นายทศพร  กลิ่นหอม

ครูอัตราจ้าง

13

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

14

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ข

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

15

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

16

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

17

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

18

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย – หญิง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

19

การประกวดขับขานประสานเสียง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

20

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน

นางธิดา  ปิ่นพาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

ครู

21

การแข่งขันระบำมาตรฐาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

นายกมล  หอมหวน

ครูอัตราจ้าง

22

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

นางธิดา  ปิ่นพาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

ครู

23

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์

นางธิดา  ปิ่นพาน

นางวัชรี  ปัญจอาม

ครู

ครู

24

การแข่งขันการแสดงตลก (ระดับมัธยมศึกษา)

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

25

การแข่งขันมายากล

นายอธิพันธ์  ชัยศรี

ครู

26

การแข่งขันวงดนตรีสากลประเภทสตริง

นายจิระวัฒน์  นาควิจิตร

พนักงานราชการ

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3

โรงเรียนผดุงปัญญา

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 )

1

การแข่งขันภาพยนตร์สั้น

นางมธุรส  วงษ์พานิช

ครู

2

การแข่งขันละครคุณธรรม

นายไสว  ทัดเทียม

ครู

3

การแข่งขันละครประวัติศาสตร์

นางลั่นทม  ทองชุ่ม

ครู

4

การแข่งขันสวดมนต์แปล

นายกฤตพล  กันทิยะ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

5

การแข่งขันเพลงคุณธรรม

นางธัญญพร  เกตุด้วง

ครู

6

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม

นางวันวิสา  กลิ่นหอม

ครู

7

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

นางสาวจุติพร  โพธิ์กัณฑ์

ครูอัตราจ้าง

8

การแข่งขันมารยาทไทย

นางประภัสสร  มั่นเมือง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

9

การแข่งขันเพลงคุณธรรม

นางกนกอร  อรุณวิง

ครู

10

การแข่งขันโครงงานคุณธรรม

นางวันวิสา  กลิ่นหอม

ครู

11

การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

นางกิตติมา  บุญเรือง

พนักงานราชการ

12

การแข่งขันมารยาทไทย

นางประภัสสร  มั่นเมือง

ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3

โรงเรียนผดุงปัญญา

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

1

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์

นางสาวราตรี  ทองอ่อน

ครู

2

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

3

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

นายวานิช  แก้วเลิศ

ครู

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3

โรงเรียนผดุงปัญญา

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

1

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

นางสาวชุติมา  วงษ์เขียด

ครู

2

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1

นางสาวสุรีย์พร  เจ็ดกริช

ครู

3

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2

นางสาวสุรีย์พร  เจ็ดกริช

ครู

4

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

นางเสาวนีย์  บุญทอ

ครู

5

การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว

นายธวัชชัย  สนคง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

6

การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

นายกิติพงษ์  เครื่องกำแหง

ครู

7

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1

นางสาวประดับพร  วงษ์แก้ว

ครู

8

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2

นางสาวประดับพร  วงษ์แก้ว

ครู

9

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

นายปรัชญวิชญ์ วัฒนนิธิกุล

ครู

10

การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว

นางจินตจิต  วงษา

ครู

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3

โรงเรียนผดุงปัญญา

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

นางหน่อย  บัวอ่อน

ครู

2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

นายจิระศักดิ์  เกษร

ครู

3

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

นายพงศธร  ประเพชร

ครู

4

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

นางสุธารา  พิชัยณรงค์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

6

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

นางสาวจิตรา  สมพิงค์

ครู

7

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

นางบรรจงรักษ์  กันแก้ว

ครู

8

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

นางสาวทัศนีย์  ศรีชัยมงคล

ครู

9

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

นางสุดารัตน์  กำเงิน

ครู

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3

โรงเรียนผดุงปัญญา

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

1

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

นางสาวศรีเดือน  อินอยู่

ครู

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

2

กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC)

นางสาวศรีเดือน  อินอยู่

ครู

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3

โรงเรียนผดุงปัญญา  (แก้ไข 14 สิงหาคม 2557)

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

1

การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)

นางสาววรัญญา  เงินแจ้ง

ครู

2

การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ

นางสาวละอองดาว  พรมจวง

ครู

3

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

นางอัชญรี  ทากัมมา

ครู

4

การแข่งขันสุนทรพจน์

นางสาววีรยา  วิโยธา

ครู

5

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 (8 บท)

นางลักขณา  ศิลาคุปต์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

6

การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)

นางสาวพนอ  มั่นเมือง

ครู

7

การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ

นางกาญจนา  ประสาทศิลป์

ครู

8

การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ

นางพรสนอง  พูลสอน

ครู

9

การแข่งขันสุนทรพจน์

นางสาธิตา  มัตนามะ

ครู

10

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท)

นางชุติมา  ภู่พุกก์

ครู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ  ประจำจุดแข่งขันที่ 3

โรงเรียนผดุงปัญญา

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

1

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu  Speech

นางกรุณา  เมืองแก้ว

ครู

2

การแข่งขันกิจกรรม Spelling  Bee

นางศศิธร  ขวัญเมือง

ครู

3

การประกวดเล่านิทาน (Story  Telling)

นางพัชนีย์  วิจารณ์พล

ครู

4

การแข่งขัน Multi  Skills  Competition

นางสาวพิมปภา  รัตนารมย์

ครู

5

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

นางสาวสุชาดา  มาลีแก้ว

ครู

6

การแข่งขันพูดภาษาจีน

Miss Yang Shaung

ครูอัตราจ้าง

7

การแข่งขันตอบปัญญาหาอาเซียน ASEAN  QUIZ

นางชไมพร  มัทธวรัตน์

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

8

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu  Speech

นางหทัยชนก  ทองประศรี

ครู

9

การแข่งขันกิจกรรม Spelling  Bee

นางศศิธร  ขวัญเมือง

ครู

10

การประกวดเล่านิทาน (Story  Telling)

นางพัชนีย์  วิจารณ์พล

ครู

11

การแข่งขัน Multi  Skills  Competition

นางวันทนา  หมวดเมือง

ครู

12

การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

นางสาวพิมปภา  รัตนารมย์

ครู

13

การแข่งขันพูดภาษาฝรั่งเศส

นางจารุวรรณ  แสงด้วง

ครู

นางรุ่งรัตน์  กลิ่นการบุตร

ครู

นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์

ครูอัตราจ้าง

14

การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น

นางนริศรา  ซื่อวัฒนะ

ครูอัตราจ้าง

15

การแข่งขันพูดภาษาจีน

นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์

ครู

16

การแข่งขันตอบปัญญาหาอาเซียน ASEAN  QUIZ

นางชไมพร  มัทธวรัตน์

ครู

 

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น )

1

การแข่งขันทำอาหาร – แกงมัสมั่น

นางสาวทวีสุข  เกียรติสิน

ครู

2

การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้

นางธัญญาภัทร์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ

ครู

3

การแข่งขันจัดสวนถาด – การจัดสวนถาดแบบชื้น

นายปรีชา  ต๋าแปง

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

4

การแข่งขันจัดสวนถาด – การจัดสวนแก้ว

นายพสิษฐ์  ทองอินต๊ะ

ครู

5

การแข่งขันการทำอาหาร – อาหารท้องถิ่น

นางทวีสุข  เกียรติสิน

ครู

 

ลำดับ

รายการ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย )

1

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

นางกมลทิพย์  วงศ์นายะ

ครู

 

โรงเรียนวังประจบวิทยาคม

คณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)   

นางวชิราภรณ์   เจริญศรี

2

การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ

นางสุธารัตน์   คิดถูก

3

การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11

นายอธิพงศ์   ทองสว่าง

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

นางสาววีรยา   วันสอน

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

นางฐิตินัฎฐ์   บุญกล้า

2

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

นางสาวฐิติรัตน์   ประการแก้ว

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันเพลงคุณธรรม    

นางพรทิพย์   พูลศิริ

2

การแข่งขันมารยาทไทย

นางสาวสุวิมล   ฟักทองอยู่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันเพลงคุณธรรม    

นางพรทิพย์   พูลศิริ

2

การแข่งขันมารยาทไทย

นางอรวรรณ   อยู่อินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu  Speech

นายภัทรภณ   บุญมาสืบ

2

การแข่งขันกิจกรรม Spelling  Bee

นางอาทิตยา   ติวุตานนท์

3

การแข่งขัน Multi Skills Competition

นายเสฎฐวุฒิ   รอดอินทร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu  Speech

นายภัทรภณ   บุญมาสืบ

2

การแข่งขันกิจกรรม Spelling  Bee

นางอาทิตยา   ติวุตานนท์

3

การแข่งขัน Multi Skills Competition

นายเสฎฐวุฒิ   รอดอินทร์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันจัดสวนถาด-การจัดสวนถาดแบบชื้น

นางอุษา  กมุธากรณ์

2

การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวาน

นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียวและอาหารหวาน

นางอุษา  กมุธากรณ์

2

การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้

นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม

นายยรรยง   รุ่งระวี

2

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

 

3

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง

 

4

การแข่งขันเดี่ยวซออู้

 

5

การแข่งขันเดี่ยวจระเข้

 

6

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

 

7

วงเครื่องสายวงเล็ก

 

8

วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

 

9

วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่

 

10

วงอังกะลุง

 

11

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ชาย-หญิง

 

12

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภท ชาย-หญิง

 

13

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภท ชาย-หญิง

 

14

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย-หญิง

 

15

การประกวดขับขานประสานเสียง

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก

นายยรรยง   รุ่งระวี

2

การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม

นายยรรยง   รุ่งระวี

3

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

นายยรรยง   รุ่งระวี

4

การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

นายยรรยง   รุ่งระวี

5

การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง

นายยรรยง   รุ่งระวี

6

การแข่งขันเดี่ยวซออู้

นายยรรยง   รุ่งระวี

7

การแข่งขันเดี่ยวจระเข้

นายยรรยง   รุ่งระวี

8

การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง

นายยรรยง   รุ่งระวี

9

การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ

นายยรรยง   รุ่งระวี

10

การแข่งขันร้องเพลงไทย

นายยรรยง   รุ่งระวี

11

วงอังกะลุง

นายยรรยง   รุ่งระวี

12

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ชาย-หญิง

นายยรรยง   รุ่งระวี

13

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ประเภท ชาย-หญิง

นายยรรยง   รุ่งระวี

14

การแข่งขันขับร้องเพลงสากลประเภท ชาย-หญิง

นายยรรยง   รุ่งระวี

15

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย-หญิง

นายยรรยง   รุ่งระวี

16

การประกวดขับขานประสานเสียง

นายยรรยง   รุ่งระวี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่

รายการ

ชื่อคณะกรรมการ

1

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

นางสาวสยุมพร   สุขสาคร

2

การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว

นางสาวมธุรส   ฟักทองอยู่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

 

คณะกรรมการการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม

ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ดังนี้

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          นางอุทัยวรรณ  ภู่คง                :  การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ 

                                                   (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นายอารีย์  กันอินต๊ะ                :  การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ (8 บท)

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นางสาวสุคนทิพย์  จันทร์ทอง      :  การแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 (8 บท)

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

          นางชลอ  ถนัดวณิชย์               :  การแข่งขันภาพยนตร์สั้น

                                                   (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นางสาวนงลักษณ์ ด่านตระกูล      :  การแข่งขันละครคุณธรรม

                                                   (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นายพิทยา  รอดสุทรา              :  การแข่งขันเพลงคุณธรรม 

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นางกาญจนา  เพ็งสิน               :  การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม

                                                   (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นางธนิตตา  รอดสุทรา             :  การแข่งขันโครงงานคุณธรรม

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นายช่วงศิลป์  บัวสอน              :  การแข่งขันสวดมนต์แปล

                                                   (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          นางสาวสมเพชร  แตงบุญรอด      : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นายผดุงเกียรติ ปานแดง            : การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางสาวนิษฐา ลิขิตสถานพร        : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางสาวคณิตษา ใจแปลง           : การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

          นายจเร  ขัติวงษ์                    : ผู้อำนวยการโรงเรียน              ประธาน

          นายวินัย  คำประดิษฐ์              : รองผู้อำนวยการโรงเรียน          รองประธาน

          นางทองเพียร  ถานน้อย            : ครู                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          นางนารีนาฏ จันทมงคล            : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางกัลยา ธีรเชีย                    : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นางสาวเบจวรรณ วงษ์กลม         : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางสาววิภาวรรณ คำมงคล         : การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นายเลอพงษ์  สุธัมโม                : การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ 

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          นางทัศนีย์  สุธัมโม                  : การแข่งขันกิจกรรม Spelling bee

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางกรรณิการ์  รัตนภูมิ             : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางจันทร์คำ  ปินตาใส             : การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางสาววิศารัตน์ มูลคำ             : การแข่งขันพูดภาษาจีน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นางสาวศศิธร ดาแก๊ะ               : การประกวดเล่านิทาน (Story Telling)

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

          นายไพฑูรย์ จันทร์ศิลานุรักษ์       : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

          นางขนิษฐา สุวรรณปัญญา         : การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง–บายศรีสู่ขวัญ

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นางสาวบุษบา  วงศ์พานิช          : การแข่งขันแกะสลักและผลไม้

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

 

 

          นางสาวรัชนก จินะตา     : การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)

(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 
                                        การสร้าง Webpage ประเภท CMS

                                        การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 
                                        การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

                                        การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์

(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 
          นายจำเนียร เนียมจันทร์ : การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

                                        การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์

                                        การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 
                                        การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์

                                        การแข่งขันหุ่นยนตร์บังคับมือ

          นางสาวสุพรรณี  พิรยาธาดานนท์ : การแข่งขันประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

          นายศิวพงษ์  กาวิน                  : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นายชูเกียรติ  ปันพรม               : การแข่งขันแอโรบิก (ทีม 15 คน รวมชายหญิง)

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

          นายสินธพ  พีรวรพัฒน์             : การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรีศิลปะและนาฏศิลป์

          นายศิริภัทร  จันทมงคล            : ศิลปะทุกรายการ

          นางสาววารี  มหาวัน                : นาฏศิลป์ทุกรายการ

          นายเจษฎา  ฟูมั่น                   : ดนตรีทุกรายการ

 

กลุ่มพัฒนาผู้เรียน

          นางสาวศรสวรรค์  มีมุข            : กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ประกวดสมุดเล่มเล็ก)

                                                  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 

 

 

 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

 

แก้ไข และเพิ่มเติมคำสั่ง (ปีการศึกษา 2557)

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำจุดแข่งขันที่ 3

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม

รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน

ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)

นางสาวสัญศณีย์   เล้าใจ

-การแข่งขันเขียนเรียงความและคัดลายมือ

นางประมวล         มุมทอง

ภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ)

นางสาวสัญศณีย์   เล้าใจ

-พาทีสร้างสรรค์

นางสาวนงค์นุช     อุดกันทา

วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

นางสาวกาบแก้ว   พรมวิหาร

-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง

นายศักดิ์ชัย    จันทน์วิลาวัณย์

-การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show)

-นางสาวณัฏฐธิญา   นันทิพัฒน์ธนกุล

วิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

นางสาวกาญจนา   จตุพรพิพัฒน์

-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ประเภททดลอง

นางดรุณี    แสงศิริรักษ์

-การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show)

นางสาวธวัลรัตน์    สุจิตรา

สังคมศึกษาฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การแข่งขันละครคุณธรรม

นางสาวไพลิน     บุญเจริญ

-การแข่งขันเพลงคุณธรรม

นางอินทิรา         ชิตก้องไพร

สังคมศึกษาฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-การแข่งขันมารยาทไทย

นางสาวพาณี      พูนธนะ

-การแข่งขันเพลงคุณธรรม

นางอินทิรา         ชิตก้องไพร

-โครงงานคุณธรรม

นางสาวปริญญา  ยิ้มยวน

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ชื่อกิจกรรม

รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน

ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee

นางสาวนงค์เยาว์    เกิดพงษ์

-การประกวดเล่านิทาน Story Telling

นางสาวธนัญญา    บุญสม

-การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

นางสาวศิริวรรณ     แสงประเสริฐ

ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee

นางสาวนงค์เยาว์    เกิดพงษ์

-การประกวดเล่านิทาน Story Telling

นางสาวธนัญญา    บุญสม

-การแข่งขัน Multi Skills Competition

นางสาววันริสา       ขุนวัง

-การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit

นางสาวศิริวรรณ     แสงประเสริฐ

การงานอาชีพฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(คหกรรม)

-การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ

นายธวัชชัย   วงศ์แขกหล้า

-การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว(ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย)

นางสาวรัชนี   บุญยะทิม

การงานอาชีพฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (คหกรรม)

-การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง-บายศรี
สู่ขวัญ

นายธวัชชัย    วงศ์แขกหล้า

-การแข่งขันโครงงานอาชีพ

นางบังอร    จันทร์ชุ่ม

-การแข่งขันการทำอาหาร-กระทงทอง

นางบังอร    จันทร์ชุ่ม

-การแข่งขันแกะสลัก

ประภา        กลีบเอม

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ชื่อกิจกรรม

รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน

การงานอาชีพฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(คอมพิวเตอร์)

-การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์

นางสาวอ้อมใจ    แรงเขตกิจ

-การแข่งขันการสร้าง Webpage

ประเภท Web Editor

นางสาวกิตติชนก    มากทอง

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์

นางสาวอ้อมใจ   แรงเขตกิจ

การงานอาชีพฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ด้านหุ่นยนต์)

-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

นายจิระวัฒน์      วังกะ

การงานอาชีพฯ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ด้านหุ่นยนต์)

-การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

นายจิระวัฒน์      วังกะ

สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การแข่งขันแอโรบิก

นายไพฑูรย์       ดิษฐ์ด้วงปล้อง

ศิลปะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การแข่งขันประติมากรรม

นางสาวปณาลี    มณีพลาย
นายธีรภาพ      จันทร์ชุ่ม (ไม่ส่งชื่อแทน)

สาระดนตรี  ทุกการแข่งขัน

นางสินีนาถ         รสเครือ (ไม่ส่งชื่อแทน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ชื่อกิจกรรม

รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน

คณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ประเภทที่  1 ,ประเภทที่ 2

นางสุจิต          สาระติ

-การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว

นางสารินี         บุญยะทิม

พัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

นายวุฒิชัย       นาคเจือทอง

-การประยุกต์ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

นางสาวกชพร     รักเรือง

-คำคม

ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง

พัฒนาผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

-กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
(
Youth Counselor : YC)

นางสาวนิยม       อยู่รัมย์

-การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

นายวุฒิชัย       นาคเจือทอง

-การประยุกต์ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

นางสาวกชพร     รักเรืองกลุ่มสาระการเรียนรู้

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55

ชื่อกิจกรรม

รายชื่อคณะกรรมการผู้ตัดสิน

เรียนร่วม

 

นายสมชาย         ผาแดงสง่า
นายวุฒิชัย          นาคเจือทอง

นางสาวนงค์นุช   อุดกันทา
นางแก้วมาลา     นิช่างทอง

 

 

 

 

 

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม

จากโรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม  จังหวัดตาก

ขอยกเลิกรายชื่อ นางสุภาภรณ์  ศรีบุญเรือง   คณะกรรมการตัดสินแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับ ม.ต้น  

ออกจากคำสั่ง สพม.38  ที่  453/2556 

 

 

 

 

โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม

1.     สังคม    เล่านิทานคุณ  ปลาย  เพิ่ม น.ส. ปิยนุช   ปวงแก้ว

 

2.     การงาน    ต้น    ประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  

น.ส. ปิยนุช   ปวงแก้ว  ยกเลิก

จัดสวนถาด   ต้น-ปลาย    ธิติพัทธ์ ก้องเสียง         แก้ไข  นางณัชชา   ศุภณัฐชัญชนา

สวนแก้ว  ธิติพัทธ์ ก้องเสียง       แก้ไข  นางณัชชา   ศุภณัฐชัญชนา

 

คอมพิวเตอร์   CMS  ต้น  จาก รุจจิรา   เครือกิจ   เป็น  น.สว. ระธีพร   บุญเสม

 

ออกแบบสิ่งเครือใช้    รุจจิรา   เครือกิจ   เป็น  น.สว. ระธีพร   บุญเสม

 

 

(  สอบถาม   หุ่นยนต์ผสม  ม.ปลาย 

และรายการ A-MAT  Crossword )

โดย  aimsai@hotmail.com     ยาใจ   เอี่ยมใส

 

 

 

 

 

โรงเรียนที่ยังไม่ส่งและยังไม่ยืนยันรายชื่อคณะกรรมการ

ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 14.53 น.

มีทั้งหมด 2 โรงเรียนดังนี้

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาค